Úloha logistických článků v distribučním procesu

Název práce: Úloha logistických článků v distribučním procesu
Autor(ka) práce: Andrushkiv, Nataliya
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sato, Alexej
Oponenti práce: Novák, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je potvrdit či vyvrátit následující názory: obchodní společnosti na území České republiky upouští od vlastnictví logistických objektů a k těmto účelům preferují využívat služby logistických poskytovatelů, obchodní společnosti na území České republiky jsou otevřené k alternativním formám využití logistických článků, konkrétně ke sdílení přepravního depa se společností PPL. Pro dosažení stanoveného cíle bude v prvních dvou kapitolách využito analýzy zdrojů informací, které vycházejí z literární rešerše. V praktické části bude analýza dále doplněna a prověřena dotazníkovým šetřením.
Klíčová slova: Logistika; Logistické články; Depa
Název práce: The role of logistics facilities in the distribution process
Autor(ka) práce: Andrushkiv, Nataliya
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sato, Alexej
Oponenti práce: Novák, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to confirm or refuse the following views: companies in the Czech Republic abandon the ownership of logistics facilities and for these purposes prefer to use the services of logistics providers, companies in the Czech Republic are open to alternative forms of using logistics facilities, specifically to share depot with PPL. In order to achieve the set goal, the first two chapters will use the analysis of sources of information, which are based on literature research. In the practical part, the analysis will be further supplemented and verified by a questionnaire survey.
Klíčová slova: Logistics; Logistics facilities; Depot

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 9. 2019
Datum podání práce: 30. 4. 2021
Datum obhajoby: 2. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70550/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: