Analýza rizik podnikatelského plánu založení moderní městské farmy

Název práce: Analýza rizik podnikatelského plánu založení moderní městské farmy
Autor(ka) práce: Macečková, Karolína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Špička, Jindřich
Oponenti práce: Boukal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je posoudit proveditelnost a životaschopnost podnikatelského záměru založení a provozování moderní městské farmy v České republice. Práce obsahuje popis specifik vertikálního farmaření a zemědělského podnikání v tuzemsku. V aplikační části je představen byznys model prostřednictvím nástroje Lean Canvas, je analyzováno externí prostředí pomocí PESTEL analýzy, Porterova modelu pěti sil a je provedena analýza zákazníků včetně odhadu poptávky. Následuje marketingový, provozní a personální plán. Finanční analýza obsahuje plán nákladů a výnosů, plánované účetní výkazy, analýzu poměrových ukazatelů a zhodnocení investice pomocí vnitřního výnosového procenta a doby návratnosti. Dále je jako klíčová část práce sestavena analýza rizik. Pomocí programu @Risk je provedena analýza citlivosti a simulace Monte Carlo hodnotící vliv těchto rizik na vybrané finanční ukazatele. Na závěr jsou stanoveny způsoby ošetření rizik a je uvedeno investiční rozhodnutí.
Klíčová slova: podnikatelský plán; vertikální farma; analýza rizik
Název práce: Risk Analysis of a Business Plan of the Modern Urban Farm
Autor(ka) práce: Macečková, Karolína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Špička, Jindřich
Oponenti práce: Boukal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to assess the feasibility and viability of the business plan of the modern urban farm in the Czech Republic. The thesis contains a description of the specifics of vertical farming and agricultural business in the country. The application part presents the business model using the Lean Canvas, analyses the external environment using PESTEL analysis, Porter's five forces model and analyses the customers, including demand estimation. The following is a marketing, operational and personnel plan. The financial analysis includes a cost-benefit plan, planned financial statements, an analysis of ratios and an evaluation of the investment using an internal rate of return and payback period. Furthermore, a risk analysis is compiled as a key part of the work. Using the @Risk program, a sensitivity analysis and a Monte Carlo simulation evaluating the impact of these risks on selected financial indicators is performed. Finally, the strategies of risk treatment are stated and the investment decision is determined.
Klíčová slova: vertical farm; business plan; risk analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 11. 2020
Datum podání práce: 1. 5. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75101/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: