Ekonometrická analýza úmrtnosti v zemích EU

Název práce: Ekonometrická analýza úmrtnosti v zemích EU
Autor(ka) práce: Fenclová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Holý, Vladimír
Oponenti práce: Tomanová, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá ekonometrickou analýzou úmrtnosti ve vybraných státech EU. Cílem této práce je najít faktory, které ovlivňují úmrtnost a zároveň zjistit, jaký vliv tyto faktory na úmrtnost mají. Mezi faktory jsou zařazeny například výdaje na zdravotnictví, alkohol, populace osob starší 65 let, příjmy či znečištění ovzduší. Data jsou sesbírána za 24 států Evropy od roku 2000 do roku 2018. Odhady ekonometrických modelů byly provedeny za pomoci modelů fixních a náhodných efektů. Jako výchozí model byl vybrán model fixních efektů, na základě kterého byly otestovány hypotézy a následně byly provedeny odhady modelů, zvlášť pro postkomunistické státy a zvlášť pro ostatní státy. Podle sestaveného modelu měla většina proměnných očekávaný vliv. Výsledky však například poukazují na fakt, že se nedá jednoznačně prokázat negativní vliv ovzduší na úmrtnost. Naopak se podařila prokázat rozdílnost mezi postkomunistickými a ostatními státy neboli každá skupina států je ovlivňována odlišnými proměnnými.
Klíčová slova: úmrtnost; fixní efekty; náhodné efekty; panelová data
Název práce: Econometric analysis of mortality in EU countries
Autor(ka) práce: Fenclová, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Holý, Vladimír
Oponenti práce: Tomanová, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma thesis deals with econometric analysis of mortality in chosen EU countries. The aim of the thesis is to find factors influencing mortality and to find out how important these factors are. Researched factors are for example health expenditure per capita, alcohol, population aged 65 and above, average annual personal income or air pollution. Data have been collected for 24 European countries from 2000 to 2018. Econometric models were estimated by fixed effects models and random effects models. The fixed effects model was chosen as a main one to test all the hypotheses, followed by the estimation of the models for post-communist countries and the other countries separately. According to the used model, most of the variables had the expected effect. The results yet point out for example the fact that negative effect of air pollution on mortality cannot be proved. On the other hand, dissimilarity of the post-communist and the other EU countries was proved - or more precisely, each group of countries is affected by different variables.
Klíčová slova: fixed effects; mortality; panel data; random effects

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 11. 2020
Datum podání práce: 2. 5. 2021
Datum obhajoby: 8. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75041/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: