Návrh a vytvoření aplikace pro potřeby laboratoře

Název práce: Návrh a vytvorenie aplikácie pre potreby laboratória
Autor(ka) práce: Kolesár, Matej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Palovská, Helena
Oponenti práce: Karkošková, Soňa
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto diplomová práca sa zaoberá vývojom webovej aplikácie podľa požiadaviek zadávateľa, ktorý spravuje evidenciu vlastnených chemických látok inštitúciou, v ktorej je zamestnaný. Práca nadväzuje na mnou vytvorený databázový model v bakalárskej práci, s názvom Návrh databázy pro potřeby výzkumníka. Na základe identifikovaných požiadaviek bol upravený databázový model a vyvinutá webová aplikácia pomocou technológií React a Node.js. Následne pomocou PaaS Heroku bola nasadená do testovacieho prostredia. Hlavným prínosom práce bude fungujúca webová aplikácia, ktorá bude slúžiť k urýchleniu procesu evidencie nakúpených chemických látok a kontroly ich spotreby. To povedie k zjednoteniu úložiska dát o vlastnených chemických látkach a zefektívneniu vykazovania spotreby sledovaných chemických látok.
Klíčová slova: webová aplikácia; databáza; správa chemických látok; MySQL; React; Node.js; Heroku
Název práce: Design and development of an application for the needs of the laboratory
Autor(ka) práce: Kolesár, Matej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Palovská, Helena
Oponenti práce: Karkošková, Soňa
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the development of a web application based on the requirements given by the client, who is managing the chemical substances owned by the institution he works in. Web application development follows up on the previously developed design of a database model which was created in my bachelor’s thesis named Návrh databázy pro potřeby výzkumníka. Based on the identified requirements the database model was modified and the web application was developed using technologies like React and Node.js. Afterward, the web application was deployed to the test environment using PaaS Heroku. The main benefit of this work will be the working web application, which will serve to speed up the process of storing records of purchased chemical substances and monitoring their consumption. This will lead to the unification of the storage of data on owned chemical substances and streamline the reporting process of the consumption of monitored chemical substances.
Klíčová slova: web application; database; management of chemical substances; MySQL; React; Node.js; Heroku
Název práce: Návrh a vytvoření aplikace pro potřeby laboratoře
Autor(ka) práce: Kolesár, Matej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Palovská, Helena
Oponenti práce: Karkošková, Soňa
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá vývojem webové aplikace podle požadavků zadavatele, který spravuje evidenci vlastněných chemických látek institucí, v které je zaměstnán. Práce navazuje na mnou vytvořený databázový model v bakalářské práci, s názvem Návrh databáze pro potřeby výzkumníka. Na základě identifikovaných požadavků byl upraven databázový model a vyvinuta webová aplikace pomocí technologií React a Node.js. Následně pomocí PaaS Heroku byla nasazena do testovacího prostředí. Hlavním přínosem práce bude fungující webová aplikace, která bude sloužit k urychlení procesu evidence nakoupených chemických látek a kontroly jejich spotřeby. To povede k sjednocení úložiště dat o vlastněných chemických látkách a zefektivnění vykazování spotřeby sledovaných chemických látek.
Klíčová slova: webová aplikace; databáze; správa chemických látek; React; Heroku; MySQL; Node.js

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 11. 2020
Datum podání práce: 3. 5. 2021
Datum obhajoby: 7. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75112/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: