Rané formy peněz - komoditní peníze

Název práce: Rané formy peněz - komoditní peníze
Autor(ka) práce: Kischer, Dominik
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Brada, Jaroslav
Oponenti práce: Hrabec, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce je zaměřena na komoditní peníze v oblastech jako je Oceánie, Amerika, Čína a další. Cílem je zachytit fungování neobvyklých forem peněz v historii a poukázat na skutečnost, že bez peněz a směnnému obchodu celkově, by nebylo lidstvo tam, kde se nachází v současnosti. Celá práce je doprovázena obrázky jednotlivých komodit používaných jako peníze. Začátek práce je zaměřen na vysvětlení pojmu komoditní peníze a peníze z drahých kovů. Následují jednotlivé příklady komoditních peněz ve vybraném regionu a shrnutí nevýhod spojených s těmito neobvyklými penězi. Problematikou plnohodnotných a neplnohodnotných mincí a problematikou mincovnictví se práce nezabývá. Jediné mince, které jsou zmíněny, jsou „mince“ z Číny, které však nemají povahu mincí tak, jak je chápeme v současnosti.
Klíčová slova: Komodity ; Peníze; Komoditní peníze
Název práce: Early forms of money - Commodity money
Autor(ka) práce: Kischer, Dominik
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Brada, Jaroslav
Oponenti práce: Hrabec, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is based on commodity money in areas as Oceania, America, China and the others. The main objective is to show, the functioning of unusual forms of money in history and highlighting the fact, that without money and exchange in the trade world, mankind would not be where it is now. The thesis is accompanied by lots of pictures of particular commodity which was used as money. The beginning of this thesis is focused on explanation of the term „commodity money“ and money from precious metals. Then follows particular examples of commodity money in selected area and summary of disadvantages connected with these unusual commodity money. The thesis is not aimed at problems adequate and inadequate coins and coi-ning. The only coins which are mentioned, are the coins form China which does not have the meaning of coins at that time as we know these days.
Klíčová slova: Commodity money ; Commodity ; money

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 12. 2020
Datum podání práce: 5. 5. 2021
Datum obhajoby: 15. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75424/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: