Competitive intelligence v malých a velkých firmách

Název práce: Competitive intelligence v malých a velkých firmách
Autor(ka) práce: Gron, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Papík, Richard
Oponenti práce: Černý, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Dnešní tržní prostředí je velice turbulentní. Udržet si konkurenceschopnost vyžaduje včasné relevantní informace o konkurenci a tržním prostředí. Informací je mnoho, ovšem k vytvoření a udržení konkurenčního postavení nestačí informace pouze mít, ale je nutné je taktéž nějakým způsobem zpracovat, aby mohly být následně využity ve strategickém plánování a rozhodování. Tyto a další úkony zastřešuje pojem „competitive intelligence (CI)“, kterému se věnuje tato bakalářská práce. Primárním cílem této práce bylo popsat přístup firem k CI a porovnat je s firmami, které se CI nezabývají. Jsou zde představeny základní pojmy a procesy spadající do této mezioborové disciplíny. Část textu je věnována studii, která se zabývá využitím praktik CI v evropských firmách. Práce dále představuje praktiky CI v podnikovém prostředí, jsou ukázány zdroje informací a metody, které se využívají pro analýzu získaných dat a informací. Prostor je taktéž věnován profilu zaměstnance, který má za úkol provozovat CI. Praktická část je kvantitativní výzkum, jenž se věnuje využití CI v českých společnostech. Výzkum má podobu dotazníku, který obsahuje otázky ohledně povědomí firem o CI, získávání informací o konkurenci a využití těchto informací při strategickém rozhodování.
Klíčová slova: Competitive intelligence; zpravodajský cyklus; informace; zdroje informací; sběr informací; strategická analýza
Název práce: Competitive intelligence in small and large companies
Autor(ka) práce: Gron, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Papík, Richard
Oponenti práce: Černý, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Market environment today is very turbulent. Maintaining competitiveness requires timely and relevant information about the competition and the market environment. There is a lot of information, but to create and maintain a competitive position, it is not enough just to have information, but it is also necessary to process it in some way so that it can be subsequently used in strategic planning and decision-making. These and other tasks are covered by the term "competitive intelligence (CI)", which is addressed in this bachelor's thesis. The primary goal of this work was to describe the approach of companies to CI and compare them with companies that do not deal with CI. The basic concepts and processes belonging to this interdisciplinary field are introduced here. Part of the text is devoted to a study that discusses about the use of CI practices in European companies. The work also presents the practices of CI in the corporate environment, shows the sources of information and methods that are used to analyze the data and information obtained. The scope is also dedicated to the profile of the employee whose task is to operate the CI. The practical part is a quantitative research that deals with the use of CI in Czech companies. The research takes the form of a questionnaire, which contains questions about companies' awareness of CI, obtaining information about competitors and the use of this information in strategic decision-making.
Klíčová slova: Competitive intelligence; intelligence cycle; information; sources of information; information obtaining; strategic analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační média a služby
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 11. 2020
Datum podání práce: 5. 5. 2021
Datum obhajoby: 24. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75263/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: