Flexibilní formy práce

Název práce: Flexibilné formy práce
Autor(ka) práce: Šunová, Natália
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Černá, Daniela
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou flexibilných foriem práce so zameraním na prácu z domu. Jej hlavným cieľom je zhodnotenie a analýza súčasnej situácie zamestnancov pracujúcich z domu. Teoretická časť práce obsahuje popis, právnu úpravu a využívanie flexibilných foriem práce v Českej republike. Ďalej ponúka pohľad zamestnancov a zamestnávateľov na prácu z domu, a predstavuje teoretické východiská motivácie, angažovanosti a spokojnosti. Praktická časť práce je tvorená kvantitatívnym výskumom, ktorý zisťuje aké flexibilné formy práce sú zamestnancom poskytované, či sú zo strany zamestnancov využívané a ako sú vnímané. Výskum kladie dôraz na súčasnú situáciu zamestnancov pracujúcich z domu, ich pracovné podmienky, spokojnosť s prácou z domu a preferencie využívania flexibilných foriem práce v budúcnosti. V závere práce sú zhrnuté zistenia vyplývajúce z dotazníkového prieskumu, na ktorých základe sú formulované odporúčania.
Klíčová slova: home-office; produktivita ; flexibilné formy práce; práca z domu; spokojnosť
Název práce: Flexibilní formy práce
Autor(ka) práce: Šunová, Natália
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Černá, Daniela
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou flexibilních forem práce se zaměřením na práci z domova. Jejím hlavním cílem je zhodnocení a analýza současné situace zaměstnanců pracujících z domova. Teoretická část práce obsahuje popis, právní úpravu a využívání flexibilních forem práce v České republice. Dále nastiňuje pohled zaměstnanců a zaměstnavatelů na práci z domova a představuje teoretická východiska motivace, angažovanosti a spokojenosti. Praktická část je tvořena kvantitativním výzkumem, který zjišťuje, jaké formy flexibilní práce jsou zaměstnancům poskytovány, zda jsou ze strany zaměstnanců využívány a jak jsou vnímány. Výzkum klade důraz na práci z domova, zjišťuje současnou situaci zaměstnanců pracujících z domova, jejich pracovní podmínky, spokojenost a preference využívání flexibilních forem práce v budoucnosti. V závěru práce jsou shrnuta zjištění plynoucí z dotazníkového šetření, na jejichž základě jsou formulována doporučení.
Klíčová slova: produktivita; flexibilní formy práce; práce z domova; home-office; spokojenost
Název práce: Flexible work arrangement
Autor(ka) práce: Šunová, Natália
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Černá, Daniela
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This diploma thesis is dealing with the issue of flexible work arrangements focusing on work from home. The main goal of the thesis is to evaluate and analyze current situation of employees who are working from home. Theoretical part contains description, legislation and use of flexible work arrangements in Czech Republic. It also offers an insight to employers and employees view on work from home, and presents theoretical basis of motivation, work satisfaction and engagement. Practical part consists of quantitative research which examines provision of flexible work arrangements to employees, the use and perception of flexible work arrangements. The research emphasizes the current situation of employees working from home, their work conditions, job satisfaction and preferences for future use of teleworking and other flexible work arrangements. Thesis concludes with summary of findings from the questionnaire and formulated recommendations.
Klíčová slova: home-office; satisfaction; flexible work arrangements; work from home; productivity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 11. 2020
Datum podání práce: 5. 5. 2021
Datum obhajoby: 14. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75228/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: