Těžba hnědého uhlí na Sokolovsku a její vliv na vybrané socioekonomické ukazatele v letech 2004-2019

Název práce: Těžba hnědého uhlí na Sokolovsku a její vliv na vybrané socioekonomické ukazatele v letech 2004-2019
Autor(ka) práce: Lemerová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Fischer, Jakub
Oponenti práce: Blatná, Dagmar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení míry závislosti okresu Sokolov na těžbě hnědého uhlí v Sokolovské uhelné v období mezi lety 2004 až 2019 v kontextu „Kletby nerostného bohatství“. Míra závislosti okresu Sokolov na těžebních aktivitách je zhodnocena ze dvou hledisek. Nejdříve je analyzována geologická a historická relevantnost daného okresu pro těžební aktivity, dále je pomocí vícenásobné regresní analýzy konečně rozdělených zpoždění zkoumán vliv těžebních aktivit na tři socioekonomické ukazatele. Jedná se o vliv na míru nezaměstnanosti, na podíl uchazečů o práci se základním a nedokončeným vzděláním a na medián mezd Karlovarského kraje. Analýza byla provedena pomocí programu R. Průzkum historických pramenů zřetelně ukazuje, že přítomnost těžebních podniků měla během 20. století na vývoj Sokolovska a strukturu daného obyvatelstva velký vliv. Výsledky provedené regresní analýzy však indikují, že i když tato oblast na základě dat z let 2004 až 2019 vykazuje určitou míru závislosti na těžebních aktivitách, jejich vliv na socioekonomické ukazatele okresu Sokolov je minimální. Porovnání získaných výsledků s cizími studiemi potvrzuje očekávané vyšší hodnoty mediánu mezd v důsledku těžebních aktivit, ale vyvrací očekávaný negativní efekt na míru nezaměstnanosti. Efekt těžebních aktivit na úroveň vzdělanosti potvrzen nebyl.
Klíčová slova: Míra nezaměstnanosti; Model konečně rozdělených zpoždění; Sokolov; Medián mezd; Těžba uhlí
Název práce: Brown coal mining in the Sokolov district and its impact on selected socio-economic indicators between 2004 and 2019
Autor(ka) práce: Lemerová, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Fischer, Jakub
Oponenti práce: Blatná, Dagmar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on evaluating the degree of dependence of the Sokolov district on the presence of coal mining activities in the Sokolovská uhelná between 2004 and 2019 in terms of the natural resource curse. The degree of dependence of the Sokolov district on coal mining activities is evaluated from two points of view. First, the geological and historical relevance of the district for mining activities is analysed. Second, the influence of coal mining activities on three socio-economic indicators, namely the unemployment rate, median wage and the level of education of job seekers, is examined by means of multiple regression analysis of finite distributed lag models. The R program was used to analyse the data. The survey of relevant historical sources clearly shows that, throughout the 20th century, the presence of coal mining companies had a considerable influence on the development of the Sokolov district. The results of the regression analysis of the more recent data indicate that although this area exhibits a certain degree of dependence on coal mining activities, their impact on the chosen socio-economic indicators is minimal. A comparison of the obtained results with conclusions of foreign studies confirms a positive effect of coal mining activities on the median wage but refutes a negative effect on the unemployment rate. The effect of coal mining activities on the level of education could not be confirmed.
Klíčová slova: Finite distributed lag model; Median wage; Unemployment rate; Coal mining

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonomické statistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 9. 2020
Datum podání práce: 6. 5. 2021
Datum obhajoby: 15. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74076/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: