Návrh a realizace webového uživatelského rozhraní pro vyhledávání ontologií

Název práce: Návrh a realizácia webového užívateľského rozhrania pre vyhľadávanie ontológií
Autor(ka) práce: Farkaš, Marcel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zamazal, Ondřej
Oponenti práce: Vataščinová, Jana
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá oblasťou ontológií na sémantickom webe, kde hlavným cieľom je návrh a implementácia nového webového užívateľského rozhrania pre nástroj Online Ontology Set Picker (OOSP), ktorý je zameraný na vyhľadávanie a vytváranie testovacích sád ontológií. Ďalším praktickým cieľom bolo otestovanie a vyhodnotenie nového užívateľského rozhrania aplikácie OOSP. Teoretická časť práce sa najprv venuje cieľu predstavenia ontológií, sémantického webu, testovacích sád ontológií a následne cieľu predstavenia existujúceho nástroja pre správu ontológií OOSP. S ohľadom na webovú tému práce sa práca potom sústredí na cieľ zoznámenia s návrhom webových užívateľských rozhraní a na cieľ rešerše dostupných frameworkov v jazyku JavaScript pre realizáciu webového užívateľského rozhrania pre aplikáciu OOSP. Praktická časť práce sa potom sústredí na zhodnotenie súčasného stavu nástroja OOSP a popísanie, prečo je potrebné nové užívateľské rozhranie a čo je na starom už nevyhovujúce. Následne popisuje jednotlivé časti novovytvorenej aplikácie OOSP a nakoniec je vykonaný a vyhodnotený experiment so zámerom otestovať a porovnať použiteľnosť pôvodnej a novej OOSP aplikácie. Na základe vykonaného experimentu sa ukázalo, že užívateľom sa lepšie pracovalo s novou aplikáciou OOSP, teda je oproti pôvodnej užívateľsky použiteľnejšia.
Klíčová slova: sémantický web; ontológie; JavaScript; React; webové užívateľské rozhranie
Název práce: Návrh a realizace webového uživatelského rozhraní pro vyhledávání ontologií
Autor(ka) práce: Farkaš, Marcel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zamazal, Ondřej
Oponenti práce: Vataščinová, Jana
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá oblastí ontologií na sémantickém webu, kde hlavním cílem je návrh a implementace nového webového uživatelského rozhraní pro nástroj Online Ontology Set Picker (OOSP), který je zaměřen na vyhledávání a vytváření testovacích sad ontologií. Dalším praktickým cílem bylo otestování a vyhodnocení nového uživatelského rozhraní aplikace OOSP. Teoretická část práce se nejprve věnuje cíli představení ontologií, sémantického webu, testovacích sad ontologií a následně cíli představení stávajícího nástroje pro správu ontologií OOSP. S ohledem na webové téma práce se pak práce soustředí na cíl seznámení s návrhem webových uživatelských rozhraní a na cíl rešerše dostupných frameworků v jazyce JavaScript pro realizaci webového uživatelského rozhraní pro aplikaci OOSP. Praktická část práce se pak soustředí na zhodnocení současného stavu nástoje OOSP a popsání, proč je potřeba nové uživatelské rozhraní a co je na starém již nevyhovující. Následně popisuje jednotlivé části nově vytvořené aplikace OOSP a nakonec je proveden a vyhodnocen experiment se záměrem otestovat a porovnat použitelnost původní a nové OOSP aplikace. Na základě provedeného experimentu se ukázalo, že uživatelům se lépe pracovalo s novou aplikací OOSP, tedy je oproti původní uživatelsky použitelnější.
Klíčová slova: sémantický web; ontologie; JavaScript; React; webové uživatelské rozhraní
Název práce: Design and implementation of a web user interface for searching ontologies
Autor(ka) práce: Farkaš, Marcel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zamazal, Ondřej
Oponenti práce: Vataščinová, Jana
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the field of ontologies on the semantic web, where the main goal is the design and implementation of a new web user interface for the Online Ontology Set Picker (OOSP), which is focused on finding and constructing ontology benchmarks. Another practical goal was to test and evaluate the new user interface of the OOSP application. The theoretical part of the work first deals with the goal of the introduction of ontologies, the semantic web, ontology benchmarks and then the goal of the presentation of the existing tool for the management of OOSP ontologies. With regard to the web topic of the work, the work will then focus on the goal of getting acquainted with the design of web user interfaces and the goal of overviewing available frameworks in JavaScript for the implementation of a web user interface for the OOSP application. The practical part of the work will then focus on evaluating the current state of the OOSP tool and describing why a new user interface is needed and what is already unsatisfactory in the old one. It then describes the individual parts of the newly created OOSP application and finally an experiment is performed and evaluated with the intention of testing and comparing the usability of the original and the new OOSP application. Based on the performed experiment, it turned out that the user experience was better with the new OOSP application, therefore it is more user-friendly than the original one
Klíčová slova: semantic web; ontologies; JavaScript; React; web user interface

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 11. 2020
Datum podání práce: 7. 5. 2021
Datum obhajoby: 2021

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: