Návrh a implementace interaktivní mapy kanceláře společnosti Siemens, s.r.o

Název práce: Návrh a implementace interaktivní mapy kanceláře společnosti Siemens, s.r.o
Autor(ka) práce: Vávra, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Chlapek, Dušan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem interní webové aplikace pro interaktivní mapy kanceláří a rezervační systém pracovních míst pro společnost Siemens, s.r.o. Cílem je navrhnout a implementovat řešení, které bude vyhovovat požadavkům vedoucích spolupracovníků a také uživatelům aplikace, tedy zaměstnancům společnosti. V práci jsou nejdříve popsány okolnosti vzniku aplikace a požadavky. Následně je provedena analýza již dostupných řešení a také popis aplikovaných technologií použitých při vývoji. Hlavní částí práce je návrh aplikace a její implementace za použití frameworku Angular, knihovny Leaflet a serverless architektury. Dále se v práci nachází uživatelské testování zaměstnanci pomocí dotazníku s testovacími scénáři a taktéž jednotkové testování. Na závěr je popsán budoucí rozvoj aplikace. Obsahem práce je rovněž popis a výsledky schůzek z průběhu vývoje s kolegy různých profesí. Výsledkem práce je provozuschopná aplikace sloužící pro rezervační systém pracovních stolů a vyhledávání různých míst v kancelářích.
Klíčová slova: Angular; AWS; rezervační systém; Leaflet; webová aplikace; interaktivní mapy kanceláří
Název práce: Design and implementation of an interactive office map of Siemens Ltd
Autor(ka) práce: Vávra, Lukáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Chlapek, Dušan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the development of an internal web application for interactive office maps and a desk reservation system for Siemens Ltd. The goal is to design and implement a solution that will meet the requirements of managers, as well as users of the application, that is employees of the company. This work first describes the circumstances of the application and the requirements. Subsequently, an analysis of already available solutions is performed, as well as a description of the applied technologies used in the development. The main part of this work is the design of the application and implementation using Angular framework, Leaflet library and serverless architecture. Furthermore, this work includes user testing performed by employees using a questionnaire with test scenarios, as well as unit testing. Finally, the future development of the application is described. This work contains also a description and results of meetings with colleagues from various professions from the course of development. The result of this work is a serviceable application used for the reservation system of desks and searching for various places in offices.
Klíčová slova: Leaflet; Angular; AWS; interactive office maps; web application; reservation system

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 10. 2020
Datum podání práce: 7. 5. 2021
Datum obhajoby: 16. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74575/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: