Dopady podnikových environmentálních iniciativ na postoje spotřebitelů a záměr nákupu

Název práce: Effects of Corporate Environmental Initiatives on Consumer Attitudes and Purchase Intention
Autor(ka) práce: Nabok, Valeriya
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Machek, Martin
Oponenti práce: Mareš, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Nowadays, environmental pollution and climate change are socially significant as it has never been before. Consumers, especially Millennials and Generation Zs, are looking for more than transactional relationships with companies. The companies are under massive pressure from environmental and climate change, forcing business executives to change the approach of how business is conducted. This research aims to study the impact of green and sustainable corporate activities on Millennials and Generation Z’s Consumer Attitudes and Purchase Intention in Central Europe. Three independent methods were conducted for primary data collection: an online survey, semi-structured expert interviews, and experiment. The expert interviews and the results from the survey showed that a positive relationship between eco-brand and customers’ actual purchase behavior does exist, and it manifests in form of customers’ increased interest, trust, and loyalty to environmentally-friendly brands. Moreover, the quality of the products, transparency, and packaging has the biggest impact on customers’ purchase behavior. Finally, there is an eco-label bias towards the taste of eco-friendly products and people are biased to prefer coffee that has been labeled ‘eco-friendly’ over an identical non-labeled alternative.
Klíčová slova: Eco-labelling; CSR; Green Purchase Behavior
Název práce: Dopady podnikových environmentálních iniciativ na postoje spotřebitelů a záměr nákupu
Autor(ka) práce: Nabok, Valeriya
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Machek, Martin
Oponenti práce: Mareš, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V dnešní době je problém znečištění životního prostředí a změny klimatu společensky významný, jako nikdy předtím. Spotřebitelé, zejména Millennials a Generation Zs, hledají více než transakční vztahy se společnostmi. Společnosti jsou pod obrovským tlakem změn v oblasti životního prostředí a klimatu, což nutí vedoucí pracovníky obchodních společností, aby změnili přístup k způsobu podnikání. Tento výzkum si klade za cíl studovat dopad zelených a udržitelných firemních aktivit na postoje spotřebitelů Millenials a spotřebitelské postoje generace Z a záměr nákupu ve střední Evropě. U primárního sběru dat byly provedeny tři nezávislé metody: online průzkum, polostrukturované rozhovory s odborníky a experiment. Rozhovory odborníků a výsledky průzkumu ukázaly, že pozitivní vztah mezi ekoznačkou a skutečným nákupním chováním zákazníků skutečně existuje a projevuje se ve formě zvýšeného zájmu, důvěry a loajality zákazníků k značkám šetrným k životnímu prostředí. Kromě toho má kvalita produktů, průhlednost a balení největší dopad na nákupní chování zákazníků. A konečně existuje předpojatost ekoznačky vůči chuti ekologicky šetrných výrobků a lidé jsou předpojatí, aby upřednostňovali kávu, která byla označena jako „ekologická“, před identickou alternativou bez označení.
Klíčová slova: Eco-Labelling; CSR; Green Purchase Behavior

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 7. 2020
Datum podání práce: 20. 8. 2021
Datum obhajoby: 28. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73753/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: