Analýza komunikace a vnímání značky Jack Daniel’s v ČR z pohledu generace Z

Název práce: Analýza komunikace a vnímání značky Jack Daniel’s v ČR z pohledu generace Z
Autor(ka) práce: Provazník, Daniel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vondra, Zdeněk
Oponenti práce: Šrámek, Adam
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá analýzou komunikace značky Jack Daniel’s na českém trhu. Na komunikaci je pohlíženo z pohledu generace Z. Cílem je komunikaci zhodnotit a najít její případné nedostatky. Na základě zkoumání jsou předloženy návrhy na zlepšení. Nejprve je definována generace Z a její charakteristiky. Dále je teoreticky popsán proces tvorby marketingové a komunikační strategie. Na závěr teoretické části je přehled o právních omezeních pro komunikaci tvrdého alkoholu. Na tuto část navazuje analýza komunikace značky a její konkurence následovaná dotazníkovým šetřením. Poznatky jsou následně aplikovány pro vytvoření návrhů a doporučení pro zlepšení komunikace značky Jack Daniel’s. Součástí návrhů je i nová kampaň a její mechanika podle modelu STDC. Vytvořené návrhy jsou jen doporučení, která ale mohou být využita pro reálný koncept komunikace dlouhodobého charakteru se záměrem budování image značky.
Klíčová slova: whiskey; analýza; generace Z; komunikace; strategie
Název práce: Analysis of Jack Daniel's marketing communication and brand perception from Generation Z's point of view
Autor(ka) práce: Provazník, Daniel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vondra, Zdeněk
Oponenti práce: Šrámek, Adam
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis analyses Jack Daniel’s communication in Czech market from point of view of young generation Z. The aim is to validate the communication and find its possible weaknesses. Based on the analysis there are proposals made for improvement. First, we defined generation Z and its characteristics. Further there is description of marketing and communication strategy and the process behind it. To close the theoretical part there are legal restrictions for advertisement regarding alcohol. Subsequently we analyse the brand’s communication and its competitors. Part of the analysis is a questionnaire focused on generation Z’s opinion about Jack Daniel’s. Then findings are applied to create proposals and recommendations to improve brand’s communication towards the younger generation. Part of the suggestions is a new campaign and its media mechanics based on STDC model. Created proposals are just suggestions but can be used for a real communication concept with long term focus on building brand’s image.
Klíčová slova: strategy; whiskey; communication; analysis; generation Z

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 2. 2020
Datum podání práce: 8. 5. 2021
Datum obhajoby: 8. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72470/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: