Analýza diversity managementu v české pobočce globální firmy

Název práce: Analýza diversity managementu v českej pobočke globálnej firmy
Autor(ka) práce: Gardošová, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jarošová, Eva
Oponenti práce: Pauknerová, Daniela
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto bakalárska práca sa zaoberá implementáciou a fungovaním diversity managementu v českej pobočke medzinárodnej firmy. Cieľom práce je podľa vzoru tejto firmy poukázať na vhodnú a efektívnu implementáciu diversity managementu a zistiť, ako predísť diskriminácií kvôli odlišnostiam na pracovisku. Teoretická časť spomína témy súvisiace s vysvetlením a priblížením pojmov diverzity a jej managementu. Metodická časť obsahuje stanovené ciele a opis výberovej vzorky. Za účelom zodpovedania výskumných otázok bola realizovaná kvalitatívna výskumná štúdia, ktorá poskytla podnety pre zhodnotenie praktík diversity managementu skúmanej firmy v podobe SWOT analýzy. Ako výsledok bol zistený vhodne zvolený koncept zavedenia diversity managementu tejto firmy a účinne zavedené praktiky proti diskriminácii, poskytnuté boli tiež odporúčania pre budúce zlepšenia.
Klíčová slova: diversity management; diverzita; rôznorodosť; rovnosť; oddelenie ľudských zdrojov; začlenenie
Název práce: Analýza diversity managementu v české pobočce globální firmy
Autor(ka) práce: Gardošová, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jarošová, Eva
Oponenti práce: Pauknerová, Daniela
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá implementací a fungováním diversity managementu v české pobočce mezinárodní firmy. Cílem práce je po vzoru této firmy poukázat na vhodnou a efektivní implementaci diversity managementu a zjistit, jak předejít diskriminaci kvůli odlišnostem na pracovišti. Teoretická část popisuje témata související s vysvětlením a přiblížením pojmu diverzity a jejího managementu. Metodická část obsahuje stanovené cíle a popis výběrového vzorku. Za účelem zodpovězení výzkumných otázek byla realizována kvalitativní výzkumná studie, která poskytla podněty pro zhodnocení praktik diversity managementu zkoumané firmy v podobě SWOT analýzy. Výsledkem práce bylo zjištění vhodnosti zvoleného konceptu zavedení diversity managementu této firmy a účinně zavedených praktik proti diskriminaci, poskytnuté byly také doporučení pro budoucí zlepšení.
Klíčová slova: diversity management; diverzita; různorodost; rovnost; začlenění; oddělení lidských zdrojů
Název práce: Analysis of diversity management in the Czech branch of a global company
Autor(ka) práce: Gardošová, Veronika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jarošová, Eva
Oponenti práce: Pauknerová, Daniela
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The aim and focus of this thesis are to point out the appropriate and effective implementation of diversity management according to the model of this company and to find out how to prevent discrimination due to differences in the workplace. The theoretical part mentions topics related to the explanation and approach of diversity and its management. The methodology part contains the set of goals and a description of the researched sample. To answer the set questions, a qualitative research study was conducted, which provided suggestions for the evaluation of the diversity management practices of the studied company in the form of a SWOT analysis. As a result, the suitability of the chosen concept for diversity management of this company and the effective implementation of anti-discrimination practices were proven, recommendations for future improvements were also provided.
Klíčová slova: diversity management; diversity; inclusion; human resources department; equality

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 12. 2020
Datum podání práce: 8. 5. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75501/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: