Competitive intelligence v Ruské federaci na příkladu analýzy konkurenčního prostředí banky Sberbank

Název práce: Competitive intelligence v Ruské federaci na příkladu analýzy konkurenčního prostředí banky Sberbank
Autor(ka) práce: Kachanov, Andrei
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Papík, Richard
Oponenti práce: Molnár, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce „Competitive intelligence v Ruské federaci na příkladu analýzy konkurenčního prostředí banky Sberbank“ je seznámení občanů České republiky s historií, rozvojem, problémy a fungováním konkurenčního zpravodajství na teritoriu Ruské federace. Přínosem této práce by měla být poznatková báze, která může být využitelná pro poznání fungovaní konkurenčního zpravodajství v Rusku a zaznamenání přehlednějších informací o dané sféře prostřednictvím analýzy Sberbank. Společnost Sberbank jako přiklad fungovaní konkurence je vybraná z důvodu, že je jednou z největších a nejmocnějších bank v Rusku. Kromě toho, v Rusku společnosti nejsou povinné publikovat na internetu své ekonomické výkazy a finanční bilance, ale banky povinnost publikovat mají. Z toho důvodu je možné předpokládat, že v dané práci byly použity co nejpřesnější a správná data o ekonomickém stavu banky Sberbank. Jako metody analýzy byly použity: metoda pěti Porterových konkurenčních sil a PEST metoda. Dané metody byly vybrány proto, že metoda pěti Porterových konkurenčních sil podle autora co nejlépe umožňuje se podívat na celé spektrum konkurentů banky a poznat jejich vliv na ni. Z těchto analýz formulovat závěr, jaký postoj má daná banka vůči konkurentům. Metoda PEST umožňuje podívat se na makro oblast Ruska a na to, jak tato makro oblast může ovlivnit danou společnost. Praktická část je pokračováním manažerské zprávy, kde jsou stručně popsány výsledky analýzy společnosti. Práce byla zpracována v létě roku 2020 podle informací aktuálních k tomuto časovému období.
Klíčová slova: analýza; konkurence; konkurenční zpravodajství; Rusko; Sberbank; trh
Název práce: Competitive intelligence in the Russian Federation on the example of the analysis of the competitive environment of bank Sberbank
Autor(ka) práce: Kachanov, Andrei
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Papík, Richard
Oponenti práce: Molnár, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor's thesis "Competitive intelligence in the Russian Federation on the example of the analysis of the competitive environment of Sberbank" is to acquaint the citizens of the Czech Republic with the history, development, problems and functioning of competitive intelligence in the Russian Federation. The benefit of this work is a knowledge base that can be used to understand the functioning of competitive intelligence in Russia and receive detailed information about the field through the analysis of Sberbank. The company is chosen as an example of how the competition works because it is one of the biggest and most powerful banks in Russia. In addition, Russian companies, except banks, are not required to publish their economic statements and financial balance sheets. For this reason, it is possible to assume that the most accurate and correct data on the economic condition of Sberbank were used in the work. The following methods were used in this work: the method of five Porter's competitive forces and the PEST method. The given methods were chosen because, according to the author, the method of five Porter's competitive forces makes it possible to look at the whole spectrum of the bank's competitors as well as to know their influence on it. From these analyses, it is possible to formulate a conclusion of the bank's attitude towards competitors. The PEST method allows to look at the macro region of Russia and how this macro region can affect the company. The practical part is a continuation of the management report, which briefly describes the results of the company's analysis. The work was prepared in the summer of 2020 according to information current to this time period.
Klíčová slova: Sberbank; market; analysis; competition; competitive intelligence; Russia

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační média a služby
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 11. 2020
Datum podání práce: 9. 5. 2021
Datum obhajoby: 24. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75260/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: