Komparace Javascript ES6 a jeho knihovny React JS z pohledu začínajícího vývojáře

Název práce: Komparácia Javascript ES6 a jeho knižnice React JS z pohľadu začínajúceho vývojára
Autor(ka) práce: Lichvár, Peter
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Fortinová, Jana
Oponenti práce: Prágr, Aleš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou Vanilla JavaScriptu a jeho knižnice React JS z pohľadu začínajúceho vývojára. Cieľom práce je detailne zmapovať, prakticky demonštrovať a následne porovnať základné princípy vybraných nástrojov Vanilla JavaScript a React JS. Práca sa skladá z troch pomyselných častí. Po vymedzení dôležitých pojmov sa autor v prvej časti venuje prístupu Vanilla JavaScriptu. Daná časť postupe predstavuje dôležité princípy čistého JavaScriptu so zakončením časti, ktorá tvorí ukážka praktického vývoja v tomto nástroji. Druhá časť práce sa rovnakým spôsobom venuje knižnici React JS. Daná časť práce prechádza opäť od popisu teoretických princípov až po praktickú ukážku vývoja funkcionálne rovnakej aplikácie, tentokrát však z pohľadu nástroja React JS. V tretej a zároveň záverečnej časti práce autor teoreticky porovnáva kľúčové rozdiely, výhody a nevýhody daných princípov pri vývoji aplikácie vo Vanilla JavaScripte a knižnici React JS. Táto časť je následne ukončená záverečným zhrnutím porovnania s detailným popisom výhod a nevýhod jednotlivých prístupov s rámcovým odporúčaním použitia daných riešení v rôznych situáciách vývoja. Po prečítaní danej práce by mal čitateľ získať komplexnú predstavu o možnostiach využitia daných nástrojov pri riešení konkrétnych problémov, takým spôsobom, aby si pri riešení problému v praxi vedel vybrať ten správny nástroj.
Klíčová slova: porovnanie; vývoj; webová aplikácia; JavaScript; React
Název práce: Comparison of Javascript ES6 and its React JS library from the point of view of a beginning developer
Autor(ka) práce: Lichvár, Peter
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Fortinová, Jana
Oponenti práce: Prágr, Aleš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the issue of Vanilla JavaScript and its React JS library from the perspective of a beginning developer. The aim of the work is to map in detail, practically demonstrate and then compare the basic principles of selected tools Vanilla JavaScript and React JS. The work consists of three imaginary parts. After defining important terms, the author deals in the first part with the Vanilla JavaScript approach. The given part of the procedure presents important principles of pure JavaScript with the end of the part, which is an example of practical development in this tool. The second part of the work deals with the React JS library in the same way. The given part of the work goes again from the description of theoretical principles to a practical demonstration of the development of a functionally identical application, but this time from the point of view of the React JS tool. In the third and final part of the work, the author theoretically compares the key differences, advantages and disadvantages of the principles in the development of the application in Vanilla JavaScript and the React JS library. This part is then concluded with a final summary of the comparison with a detailed description of the advantages and disadvantages of each approach with a framework recommendation for the use of the solutions in various development situations. After reading the work, the reader should get a comprehensive idea of the possibilities of using the tools in solving specific problems, in such a way that they can choose the right tool in practice to solve the problem.
Klíčová slova: development; React; web application; comparison; JavaScript
Název práce: Komparace Javascript ES6 a jeho knihovny React JS z pohledu začínajícího vývojáře
Autor(ka) práce: Lichvár, Peter
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Fortinová, Jana
Oponenti práce: Prágr, Aleš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou Vanilla JavaScriptu a jeho knihovny React JS z pohledu začínajícího vývojáře. Cílem práce je detailně zmapovat, prakticky demonstrovat a následně porovnat základní principy vybraných nástrojů Vanilla JavaScript a React JS. Práce se skládá ze tří pomyslných částí. Po vymezení důležitých pojmů se autor v první části věnuje přístupu Vanilla JavaScriptu. Daná část postupu představuje důležité principy čistého JavaScriptu se zakončením části, která tvoří ukázka praktického vývoje v tomto nástroji. Druhá část práce se stejným způsobem věnuje knihovně React JS. Daná část práce přechází opět od popisu teoretických principů až po praktickou ukázku vývoje funkcionální stejné aplikace, tentokrát však z pohledu funkce React JS. Ve třetí a zároveň závěrečné části práce autor teoreticky porovnává klíčové rozdíly, výhody a nevýhody daných principů při vývoji aplikace ve Vanilla JavaScriptu a knihovně React JS. Tato část je následně ukončena závěrečným shrnutím srovnání s detailním popisem výhod a nevýhod jednotlivých přístupů s rámcovým doporučením použití daných řešení v různých situacích vývoje. Po přečtení dané práce by měl čtenář získat komplexní představu o možnostech využití daných nástrojů při řešení konkrétních problémů, takovým způsobem, aby si při řešení problému v praxi věděl vybrat ten správný nástroj.
Klíčová slova: vývoj; React; webová aplikace; srovnání; JavaScript

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 10. 2020
Datum podání práce: 10. 5. 2021
Datum obhajoby: 15. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74784/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: