Aplikace pro sdílení turisticky zajímavých míst a tras

Název práce: Aplikace pro sdílení turisticky zajímavých míst a tras
Autor(ka) práce: Hála, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vojíř, Stanislav
Oponenti práce: Luc, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci webové aplikace sloužící pro tvorbu a sdílení turisticky zajímavých tras a míst. Tvorba takové aplikace je hlavním cílem této bakalářské práce. V aplikaci je také implementována funkcionalita umožňující uživatelům vytvořené trasy procházet a zobrazovat příslušný obsah v závislosti na jejich poloze. Aplikace je proto určena především pro použití v mobilních zařízeních. Webová aplikace byla vytvořena pomocí jazyku PHP, a to za využití frameworku Laravel. Dále také aplikace využívá JavaScript a JavaScriptovou knihovnu jQuery. Pro vykreslení tras a bodů na mapovém podkladu je v aplikaci využito komunikačního rozhraní Google Map. Pro dosažení cíle práce bylo nutné nejprve provést průzkum existujících aplikací, následně byly definovány konkrétní skupiny cílových uživatelů a byla navržena vhodná funkcionalita aplikace, stejně jako byly vybrány vhodné technologie pro její vývoj. Následně byla realizována samotná implementace, po které autor provedl uživatelské testování aplikace. Výsledkem bakalářské práce je funkční webová aplikace, která může být zajímavá jak pro turisty, tak například pro spolky či pořadatele různých akcí, a to díky své možnosti tvorby interaktivních tras. Pro přidávání turisticky zajímavých míst však aplikaci mohou využít například i informační centra či soukromé společnosti. Bakalářská práce může být také přínosnou pro vývojáře, kteří se zajímají o vývoj pomocí frameworku Laravel, stejně jako pro vývojáře, kteří by chtěli vyvinout webovou aplikaci podobného zaměření.
Klíčová slova: turistika; webová aplikace; PHP; JavaScript; framework Laravel; jQuery; Google Mapy
Název práce: Application for sharing interesting places and routes
Autor(ka) práce: Hála, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vojíř, Stanislav
Oponenti práce: Luc, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis describes the design and implementation of a web application designed for creating and sharing tourist routes and places. Creating such application is the main goal of this bachelor thesis. The application also implements a functionality that allows users to browse created routes and display relevant content depending on their location. The application is therefore primarily intended for use on mobile devices. The web application was created using Laravel framework, which uses PHP language. The application also uses JavaScript and jQuery JavaScript library. Google Map communication interface is used in the application to draw routes and points on the map base. To achieve the goal of the bachelor's thesis, it was first necessary to conduct a survey of existing applications, then specific groups of target users were defined, and the appropriate functionality of the application was designed, as well as suitable technologies for its development were selected. Subsequently, the implementation itself was realized, after which the author performed user testing of the application. The result of the bachelor's thesis is a functional web application that can be interesting both for tourists and, for example, for associations or organizers of various events, thanks to its ability to create interactive routes. However, information centers or private companies can also use the application to add places of tourist interest. The bachelor thesis can also be beneficial for developers who are interested in development using Laravel framework, as well as for developers who would like to develop a web application with a similar focus.
Klíčová slova: hiking; web application; PHP; JavaScript; Laravel framework; jQuery; Google Maps

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 6. 2020
Datum podání práce: 10. 5. 2021
Datum obhajoby: 24. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73639/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: