Porovnání vyhledávacích PPC kampaní (Google Ads, Seznam Sklik) na reálném příkladě

Název práce: Porovnání vyhledávacích PPC kampaní (Google Ads, Seznam Sklik) na reálném příkladě
Autor(ka) práce: Beneš, Josef
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sklenák, Vilém
Oponenti práce: Vojíř, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce přibližuje využití PPC kampaní v kontextu dalších nástrojů pro marketing v online prostředí. V teoretické části popisuje vybrané dostupné možnosti internetového marketingu s bližším zaměřením na pay-per-click reklamu. Práce popisuje historii PPC, obecně vysvětluje význam a seznamuje s pojmy, které jsou s tímto odvětvím úzce spojeny. Před aplikováním teoretických znalostí v praktické části představuje dva konkurenční systémy pro tvorbu pay-per-click reklamy v tuzemském prostředí (Google Ads a Seznam Sklik). Praktická část po představení a analýze internetového obchodu popisuje proces tvorby dvou shodných PPC kampaní s totožnými reklamními sestavami, klíčovými slovy a reklamními inzeráty. Zároveň určuje cíle a měřené parametry, které slouží jako základ pro vytváření a vyhodnocování kampaní. Hlavní záměr práce poté spočívá v analýze, porovnání a zhodnocení výsledků z provozu PPC kampaní za určité sledované období. Práci zakončuje seznam shrnutí a doporučení pro majitele internetového obchodu, který je současně zadavatelem dvou shodných kampaní na platformách Google Ads a Seznam Sklik.
Klíčová slova: PPC kampaně; pay-per-click; online marketing; Google Ads; Seznam Sklik; internetový marketing
Název práce: Comparison of search PPC campaigns (Google Ads, Seznam Sklik) on a real example
Autor(ka) práce: Beneš, Josef
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sklenák, Vilém
Oponenti práce: Vojíř, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis describes the use of PPC campaigns in the context of other tools for marketing in the online environment. The theoretical part describes selected available online marketing options with a focus on pay-per-click advertising. The thesis describes the history of pay-per-click method and explains the meaning as well as introduces the concepts that are closely related to this industry. Before applying theoretical knowledge in the practical part, two competing systems for creating pay-per-click advertising in the domestic environment (Google Ads and Seznam Sklik) are presented. Following the introduction and the analysis of the online store the practical part focuses on the process of creating two identical PPC campaigns with corresponding ad groups, keywords and advertising posts. At the same time, this section determines the goals and measured parameters, which serve as a basis for creating and evaluating campaigns. The main goal of this thesis is to analyse, compare and evaluate the results of the operation of PPC campaigns which were set to run for a particular period of time. This thesis concludes with a list of summaries and recommendations for the owner of the online store, who is also the contracting authority of the two identical campaigns on the platforms Google Ads and Seznam Sklik.
Klíčová slova: internet marketing; pay-per-click; Seznam Sklik; PPC campaigns; online marketing; Google Ads

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační média a služby
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 1. 2020
Datum podání práce: 9. 5. 2021
Datum obhajoby: 23. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72152/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: