Webová aplikace pro 3D grafické zobrazení řešení v úlohách lineárního programování

Název práce: Webová aplikace pro 3D grafické zobrazení řešení v úlohách lineárního programování
Autor(ka) práce: Novotný, Štěpán
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sekničková, Jana
Oponenti práce: Kuncová, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Úlohy lineárního programování se třemi strukturními proměnnými lze zobrazit graficky. Tato práce si klade za cíl pomocí programovacího jazyka Javascript vytvořit webovou aplikaci, která zobrazuje grafické řešení zadané úlohy lineárního programování se třemi proměnnými. Teoretická část práce seznamuje s problematikou lineárního programování, vysvětluje základní pojmy této problematiky a způsob, jakým se úlohy lineárního programování počítají v souvislosti s jejich grafickým zobrazením. V praktické části práce pokračuje návrhem aplikace a podrobným popisem vývoje aplikace. Dále práce vysvětluje fungování vytvořené aplikace a podrobně popisuje jednotlivé části vytvořeného algoritmu, spolu s některými problémy, které při vývoji nastaly. Následně práce uvádí, jakým způsobem byla aplikace testována a prezentuje některé konkrétní testovací úlohy. V závěru práce je shrnuta míra dosažení stanovených cílů, uvedeny některé nedostatky aplikace a možnosti dalšího rozšíření aplikace.
Klíčová slova: grafické řešení; HTML; Javascript; jQuery; lineární programování
Název práce: Web application for displaying 3D graphical solution of linear programming tasks
Autor(ka) práce: Novotný, Štěpán
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sekničková, Jana
Oponenti práce: Kuncová, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Linear programming tasks with three variables can be displayed graphically. This work aims to use a programming language Javascript to create a web application that displays a graphical solution to a given task of linear programming with three variables. The theoretical part of the work introduces to the scientific field of linear programming, explains the basic concepts of this field and the way in which the tasks of linear programming are calculated in context with their graphical display. In the practical part, work continues with designing the application and gives a detailed description of the development of the application. Furthermore, the work explains the operation of the created application and describes in detail the individual parts of the created algorithm, along with some problems that occurred during development. Subsequently, the work presents how the application was tested and presents some specific test tasks. In the final, summarizes the fulfillment of the goals given in the beginning, explains some insufficiencies of the application and gives possibilities of further expansion of the application.
Klíčová slova: graphical solution; HTML; Javascript; jQuery; linear programming

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 2. 2021
Datum podání práce: 10. 5. 2021
Datum obhajoby: 2021

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: