Návrh databáze pro včelaře

Název práce: Návrh databáze pro včelaře
Autor(ka) práce: Maršálová, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Palovská, Helena
Oponenti práce: Karkošková, Soňa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se věnuje vytvoření návrhu databáze pro včelaře, který prodává med a další výrobky ze včelích produktů. Cílem práce je tedy navrhnout databázi pro konkrétního včelaře na základě analýzy jeho potřeb a následné implementování tohoto návrhu do zvoleného relačního databázového systému. Práce je rozdělena do tří hlavních částí, které se mezi sebou prolínají. Patří sem shrnutí teorie týkající se metodiky návrhu databází, analýza podniku zahrnující informace o fungování, činnostech a potřebách na základě konzultací se včelařem, a nakonec samotný návrh databáze s jeho implementací do Microsoft Office Access a následným otestováním. Navržená databáze se zaobírá především evidencí odběratelů a jejich objednávek, kterých se týkají i případné faktury. Hlavním přínosem práce by mělo být pro včelaře zejména efektivnější nakládání s daty, kdy se zamezí duplikaci či nekonzistenci dat. Dále získá určité množství přehledů, mimo jiné o nevyřízených objednávkách a fakturách po splatnosti, které nebyly dosud uhrazeny. Z dat je možnost vytvořit i reporty, které mohou informovat např. o množství prodaného medu a výrobků, což zajistí lepší představu pro plánování produkce na další rok.
Klíčová slova: databáze; návrh databází; Microsoft Office Access; včelařství
Název práce: Database design for beekeeper
Autor(ka) práce: Maršálová, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Palovská, Helena
Oponenti práce: Karkošková, Soňa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the creation of a database design for beekeeper who sells honey and other bee products. The aim of this work is to design a database for a particular beekeeper based on an analysis of his needs and the subsequent implementation of this design into the selected relational database system. The work is divided into three main parts, which intertwine with each other. This includes a summary of the theory of database design methodology, a business analysis including information about its operation, activities and needs based on consultations with the beekeeper, and finally the database design itself with its implementation in Microsoft Office Access and subsequent testing of the entire database. The database deals mainly with the records of customers and their orders, which are linked to possibly existing invoices. The main benefit of the work should be more efficient data management for beekeeper, which avoids duplication or inconsistency of data. He will also receive a lot of reports, including pending orders and overdue invoices that have not yet been paid. From the data, it is possible to create reports that can inform, for example, about the amount of honey and products sold, which will provide a better idea for production planning for the next year.
Klíčová slova: database design; Microsoft Office Access; beekeeping; database

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 1. 2021
Datum podání práce: 10. 12. 2021
Datum obhajoby: 31. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75954/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: