Implementace chytrého květináče za využití prototypovacích mikropočítačů a webových technologií

Název práce: Implementace chytrého květináče za využití prototypovacích mikropočítačů a webových technologií
Autor(ka) práce: Hlubuček, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vojíř, Stanislav
Oponenti práce: Luc, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá koncepcí, návrhem a realizací chytrého květináče ovládaného pomocí mikrokontroleru. Primárním cílem práce je vytvořit chytrý květináč, který bude automaticky zavlažovat rostliny a pomocí čidel bude monitorovat okolní teplotu a světlo. Květináč bude ovládán pomocí webové aplikace. Ta bude uživatele informovat o nežádoucích stavech, jako jsou příliš nízká teplota nebo nedostatek světla pomocí notifikací. Výsledný květináč je poháněn pomocí mikrokontroleru ESP32 a jeho řídící program je vytvořen pomocí frameworku PlafromIO. Řídící webová aplikace je postavena na PHP frameworku Symfony a její vzájemná komunikace s květináčem probíhá pomocí protokolu MQTT. Druhotným cílem je pak vytvoření tohoto dokumentu. Ten se nejprve se věnuje rešerši obdobných produktů, a technologií, které využívají. Dále je provedena analýza technologií, které budou použity pro implementaci. Poté se věnuje návrhu, implementaci a testování samotného zařízení a řídící aplikace.
Klíčová slova: MQTT ; Raspberry Pi; Arduino Nano; Symphony; IoT; ESP32
Název práce: Implementation of a smart flowerpot using microcomputers and web technologies
Autor(ka) práce: Hlubuček, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vojíř, Stanislav
Oponenti práce: Luc, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the concept of design and implementation of a smart flowerpot controlled by a microcontroller. The primary goal of this work is to create a smart pot that will automatically irrigate plants and use senzors to monitor the ambient temperature and light. The flowerpot will be controlled via the web Application which will also inform the user about unwanted conditions, such as too low a temperature or lack of light via notifications. The resulting flowerpot is powered by the ESP32 microcontroller and its program is created using the PlafromIO framework. Web application It is built on the PHP framework Symfony. MQTT protocol us used to provide communication between the app and the planter The secondary goal is to create this document. It first deals with a search for similar products and technologies they use. Then continues with an analysis of technologies that will be used for implementation. It then deals with the design, implementation and testing of the device itself and the controlling web application.
Klíčová slova: MQTT ; Raspberry Pi; IoT; ESP32; Arduino Nano; Symphony

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2020
Datum podání práce: 10. 5. 2021
Datum obhajoby: 24. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75800/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: