Návrh a realizace webových stránek pro letní dětský tábor

Název práce: Návrh a realizace webových stránek pro letní dětský tábor
Autor(ka) práce: Večerníková, Šárka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je vytvoření pilotní verze webových stránek pro letní dětský tábor s responsivním webdesignem. Bakalářská práce obsahuje návrh, realizaci a implementaci webové stránky tvořené v redakčním systému WordPress. Součástí práce je analýza současného stavu, dotazníkové šetření požadavků organizátorů na webové stránky a jejich zpracování. Vedlejším cílem je shrnutí základních principů vhodného grafického webdesignu s aktuálními trendy, jež jsou zahrnuty v návrhu nových web stránek. Práce dále popisuje tvorbu a implementaci vlastní šablony pro WordPress. Návrh a realizace jsou řešeny rigorózní metodikou vodopádového přístupu. Výstupem práce jsou funkční webové stránky.
Klíčová slova: letní dětský tábor; vlastní šablona; responzivní webdesign; webová stránka; design; WordPress
Název práce: Design and realization of the website for a children's summer camp
Autor(ka) práce: Večerníková, Šárka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor's thesis is to create a pilot version of a website for a children's summer camp with a responsive web design. The bachelor's thesis contains design, realization and implementation of the website created in content management system WordPress. The work includes an analysis of the current state and a questionnaire survey of the organizers' requests for websites and their processing. A secondary goal is to summarize the basic principles of appropriate graphic web design with current trends, which are included in the design of new website. The work also describes the creation and implementation of custom template for WordPress. The design and realization are resolved by the rigorous methodology of the waterfall approach. The result of the work is a functional website.
Klíčová slova: responsive web design; own theme; website; children's summer camp; WordPress; desing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 12. 2020
Datum podání práce: 10. 5. 2021
Datum obhajoby: 16. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75409/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: