Informační zdroje pro competitive intelligence na podporu podnikání ve Vietnamu

Název práce: Informační zdroje pro competitive intelligence na podporu podnikání ve Vietnamu
Autor(ka) práce: Hoang, Mai Phuong
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Papík, Richard
Oponenti práce: Molnár, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřená na informační zdroje v podnikatelském prostředí Vietnamu. Hlavním cílem této práce je představit a detailně zanalyzovat informační zdroje které lze využít pro competitive intelligence. Teoretická část práce je rozdělená do tří kapitol, které se věnují představení všech klíčových pojmů. V úvodu teoretické části je vymezen pojem podnikání a následně základní pojmy z oblasti informací a informačních zdrojů. V rámci vztahu podnikání a informací je definován termín competitive intelligence a popsány jeho druhy, zdroje a cyklus. Druhá kapitola charakterizuje informační zdroje a jejich typy. Ve třetí kapitole je představen Vietnam a jeho současné ekonomické prostředí. Praktická část je zaměřená na informační zdroje, jež jsou vhodné pro podporu podnikání ve Vietnamu. Hlavní důraz je kladen na zdroje přímo z vietnamského prostředí, avšak představeny jsou i zdroje, které působí na mezinárodní úrovni.
Klíčová slova: informace; data; cempetitive intelligence; country intelligence; databáze; informační zdroje; podnikání; Vietnam
Název práce: Information sources for Competitive intelligence to support business in Vietnam
Autor(ka) práce: Hoang, Mai Phuong
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Papík, Richard
Oponenti práce: Molnár, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on information sources for businesses in Vietnam. The main goal of this thesis is to introduce and analyse information sources that could be used for competitive intelligence in detail. All key concepts are introduced in the theoretical part which is divided into three parts. The introduction of the theoretical part defines the term business and basic terms from the field of information and information sources. Furthermore, the term “competitive intelligence” which has links to both the terms “business” and “information” is defined and its types, sources and cycle are described. The second chapter characterizes information sources and their types. The third chapter presents Vietnam and its current economic environment. The main emphasis is on information sources from Vietnam, however sources operating at an international level are introduced as well.
Klíčová slova: business; information; data; competitive intelligence; country intelligence; information resources; Vietnam; database

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační média a služby
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 11. 2020
Datum podání práce: 10. 5. 2021
Datum obhajoby: 24. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75234/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: