Vývoj open source aplikace pro sledování osobních financí

Název práce: Vývoj open source aplikace pro sledování osobních financí
Autor(ka) práce: Gardavský, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Růžička, Vojtěch
Oponenti práce: Blahuš, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá problematikou aplikací pro sledování osobních financí. Nejprve je provedena analýza existujících řešení ze světa mobilních aplikací dostupných na Google Play a App store, ale také open-source variant na platformě GitHub. V rámci analýzy je provedeno srovnání těchto aplikací. Provedená analýza slouží jako podklad pro stanovení požadavků na vlastní aplikaci. Tyto požadavky pokrývají slabá místa porovnávaných řešení a na jejich základě je vypracován návrh aplikace. Na základě návrhu je proveden výběr vhodných technologií pro implementaci vlastní aplikace. Navržená aplikace je rovněž vyvinuta pomocí těchto zvolených technologií. Výsledkem je open-source aplikace volně dostupná na platformě GitHub s licencí MIT.
Klíčová slova: Node.js; open-source; osobní finance; Vue.js; finanční aplikace
Název práce: Development of open-source personal finance tracking application
Autor(ka) práce: Gardavský, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Růžička, Vojtěch
Oponenti práce: Blahuš, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the subject of applications for monitoring personal finances. First, an analysis of existing solutions from the world of mobile applications available on Google Play and App store, but also open-source variants on the GitHub platform is performed. The analysis compares these applications. The performed analysis then serves as a basis for defining the requirements for new application. These requirements cover the weak points of the compared solutions and on their basis an application design is developed. Based on the design, a selection of suitable technologies for implementation of your own application is performed. The designed application is also developed using these selected technologies. The result is an open-source application available for free on the GitHub platform with a MIT licence.
Klíčová slova: financial apps; Node.js; open-source; personal finance; Vue.js

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 11. 2020
Datum podání práce: 10. 5. 2021
Datum obhajoby: 14. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75225/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: