Empirické prokázání Deatonova paradoxu v Evropě

Název práce: Empirical Evidence of the Deaton's Paradox in Europe
Autor(ka) práce: Ruschka, Adam
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Janíčko, Martin
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The theory of consumption is a crucial part of economic science and it has gone through severe changes over the last century. The most pronounced theory is the Permanent Income Hypothesis by Milton Friedman. With the progress towards the positivity of economics, the incentive to test all theoretical frameworks on the date increased. Cambell and Deaton had tested for validity of the PIH in 1989 and found out, that the predictions of the theory do not match the data. The consumption patterns exhibits smaller changes, when confronted with unexpected change in income (excessive consumption smoothing), and bigger changes, when confronted with the expected changes in income (excessive sensitiveness) than the PIH predicts. This discrepancy between the theory and the data is now known as the Deaton’s paradox. The aim of this thesis is to test, whether is the excessive consumption smoothing present in Europe. In order to do so, a new model using the dynamic panel estimator is developed. The dataset contains the data from 26 European countries from 2000 to 2019. Newer researches of the Deaton’s paradox have come with the hypothesis, that the discrepancy is caused by the low granularity of the data used. In order to test this possibility, both quarterly and monthly data are used. Based on the results of the model we conclude, that the predictions of the PIH are not in line with the data and the granularity of the data used has no impact on this fact.
Klíčová slova: panel data; Europe; Deaton's paradox; consumption; variability of consumption
Název práce: Empirické prokázání Deatonova paradoxu v Evropě
Autor(ka) práce: Ruschka, Adam
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Janíčko, Martin
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Teorie spotřeby je klíčovou složkou ekonomie. Složkou, která za posledních sto let prošla zásadním vývojem. Nejvýraznější teorií je Hypotéza permanentního duchodu (PIH) Miltona Friedmana. I tato teorie byla předmětem obsáhlého testování na datech, což se stalo v ekonomii normou během jejího posunu vstříc empirickému testování. Zásadní zkouškou PIH byl Cambellův a Deatonův výzkum publikovaný v roce 1989. Cambell s Deatonem ukázali, že spotřeba se nechová tak, jak PIH předpovídá. Na očekávané změny důchodu reaguje spotřeba příliš citlivě (přílišná citlivost spotřeby), na neočekávané změny důchodu příliš málo (přílišné vyhlazování spotřeby). Tento fenomén nese označení Deatonův paradox. Hlavním cílem této práce je otestovat, zda dochází k přílišnému vyhlazování i v Evropě. Za tímto účelem je sestaven nový model za použití dynamických panelových estimátorů. Dataset obsahuje data z 26 Evropských zemí mezi lety 2000 a 2019. Pozdejší práce zabývající se Deatonovým paradoxem představily hypotézu, že nesrovnalost teorie a dat může být způsobena nízkou frekvencí použitých dat. Pro otestování této hypotézy jsou v modelu použita jak čtvrtletní tak měsíční data. Na základě výsledků docházíme k závěru, že PIH selhává v předpovědích ohledně spotřeby a frekvence použitých dat na toto zjištění nemá žádný vliv.
Klíčová slova: panelová data; variabilita spotřeby; Evropa; Deatonův paradox; spotřeba

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2021
Datum podání práce: 12. 5. 2021
Datum obhajoby: 24. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76371/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: