Vzájemné ekonomické vztahy mezi Kazachstánem a Českou republikou se zaměřením na vztahy investiční

Název práce: Vzájemné ekonomické vztahy mezi Kazachstánem a Českou republikou se zaměřením na vztahy investiční
Autor(ka) práce: Amanzhol, Azamat
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Krameš, Jaroslav
Oponenti práce: Rusmichová, Lada
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce pojednává o vzájemných investičních možnostech v Kazachstánu a České republice. Dané země byly vybrány na základě osobního vztahu autora, který měl přístup k informacím z obou trhů. První část byla věnována vymezení pojmů a teoretickému popisu následně provedených analýz. Postupně byla analyzována jednotlivá prostředí u Kazachstánu i České republiky a následně vyvozeny závěry. Bylo zhodnoceno, co může investice ovlivnit kladně a co záporně. V další kapitole byla provedena stěžejní analýza pro investory, tedy SWOT analýza. Postupně byly identifikovány silné a slabé stránky obou zemí a jejich příležitosti a hrozby. Každému faktoru byla přiřazena váha a hodnocení na základě vlastního uvažování a všeobecných informacích. V závěrečné části byly zhodnoceny jednotlivé investiční příležitosti z pohledu oborů i geografických oblastí. Byl vytvořen návrh pro investory obou zemí, zda a kam investovat.
Klíčová slova: investice; hospodářství; investiční příležitost; PZI; rizikové investice
Název práce: Mutual economic relations between Kazakhstan and the Czech Republic with a focus on investment relations
Autor(ka) práce: Amanzhol, Azamat
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Krameš, Jaroslav
Oponenti práce: Rusmichová, Lada
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with mutual investment opportunities in Kazakhstan and the Czech Republic. The countries in question were selected on the basis of the personal relationship of the author, who had access to information from both markets. The first part was devoted to the definition of terms and the theoretical description of subsequent analyzes. Gradually, the individual environments in Kazakhstan and the Czech Republic were analyzed and subsequently conclusions were drawn. It was evaluated what can affect the investment positively and what negatively. In the next chapter, a key analysis for investors was performed, i.e. a SWOT analysis. Gradually, the strengths and weaknesses of both countries and their opportunities and threats were identified. Each factor was assigned a weight and evaluation based on its own reasoning based and on general information. In the final part, individual investment opportunities were evaluated from the point of view of fields and geographical areas. A proposal was created for investors from both countries, whether and where to invest.
Klíčová slova: investment; economy; investment opportunity; FDI; risks investments

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 12. 2020
Datum podání práce: 11. 5. 2021
Datum obhajoby: 7. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76200/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: