Doprava ve městě Dnipro

Název práce: Doprava ve městě Dnipro
Autor(ka) práce: Lytovets, Yuliia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Rathouský, Bedřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývala dopravou v ukrajinském městě Dnipro a jejím cílem bylo zhodnocení současného stavu osobní dopravy na základě provedené analýzy. Teoretická část metodou literární rešerše shrnovala nejpodstatnější informace související s dopravou ve městě. Pozornost se věnovala silniční, železniční, letecké dopravě, systému MHD a jednotlivým dopravním prostředkům. Praktická část se zaměřila na charakteristiku vybraného města, jeho demograficko-geografické ukazatele, způsoby financování a právní aspekty. Dále se detailně zkoumaly různé druhy dopravy v Dnipru, přičemž velká pozornost se věnovala městské hromadné dopravě. Nakonec bylo v práci provedeno dotazníkové šetření s účastí obyvatel města, v rámci kterého se zjišťovalo, jaké je jejich veřejné mínění o dopravním systému. Výsledky provedených analýz posloužily podkladem pro vypracování doporučení ke zlepšení kvality dopravních služeb.
Klíčová slova: Dnipro; silniční doprava; městská hromadná doprava; letecká doprava; vodní doprava; Cyklistická doprava; železnická doprava
Název práce: Public transportation in Dnipro
Autor(ka) práce: Lytovets, Yuliia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Rathouský, Bedřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis dealt with transport in the Ukrainian city of Dnipro and its aim was to evaluate the current state of passenger transport based on the analysis. The theoretical part using the method of literature search summarized the most important information related to transport in the city. Attention was paid to the road, rail, air transport, the public transport system and individual means of transport. The practical part focused on the characteristics of the selected city, its demographic and geographical indicators, methods of financing, and legal aspects. Furthermore, various modes of transport in the Dnipro were examined in detail, with great attention paid to urban public transport. Finally, a questionnaire survey was conducted in the thesis with the participation of the city's residents, in which it was ascertained what their public opinion is about the transport system. The results of the performed analyzes served as a basis for the elaboration of recommendations for the improvement of the quality of transport services.
Klíčová slova: Air transport; cycling; Dnipro; public transport; rail transport; road transport; water transport

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 2. 2021
Datum podání práce: 11. 5. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76035/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: