Work life balance se zaměřením na digitální nomádství

Název práce: Work life balance se zaměřením na digitální nomádství
Autor(ka) práce: Chalupská, Alice
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Černá, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá tématem rovnováhy mezi osobním a pracovním životem se zaměřením na digitální nomádství. Hlavním cílem práce je popsat specifika slaďování osobního a pracovního života u digitálních nomádů. V teoretické části je vymezena problematika konceptu work-life balance, jeho přínosy, nástroje, které mohou jedinci využívat k lepšímu slaďování osobního a pracovního života, a dále digitální nomádství. Praktická část využívá kvalitativní metodu výzkumu formou polostrukturovaných rozhovorů. Výzkumný soubor představuje jedenáct digitálních nomádů. Následně je provedena analýza dat a v diskusi a závěru jsou interpretovány výsledky kvalitativního výzkumu. Digitální nomádství bylo posouzeno jako vhodná forma práce zabraňující syndromu vyhoření.
Klíčová slova: digitální nomádství; work-life balance; freelancer; práce na dálku ; flexibilní pracovní doba
Název práce: Work-life balance focusing on digital nomadism
Autor(ka) práce: Chalupská, Alice
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Černá, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis explores balance between personal and professional life with focus on digital nomadism. The main goal of the thesis is to describe specifics of reconciling personal and professional life for digital nomads. The theoretical part defines the issue of the concept of work-life balance, its benefits, tools that individuals can use to better reconcile personal and professional life and, also digital nomadism. The practical part uses a qualitative method in the form of semi-structured interviews. The research set consists of eleven digital nomads. Subsequently, the data is analysed and the results of qualitative research are interpreted in the discussion and conclusion. Digital nomadism was judged to be an appropriate pre-burn syndrome form.
Klíčová slova: flexible working hours; work-life balance; digital nomadism ; freelancer ; remote work

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 11. 2020
Datum podání práce: 11. 5. 2021
Datum obhajoby: 14. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75287/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: