Rovnováha pracovního a osobního života zaměstnanců vybrané společnosti

Název práce: Rovnováha pracovního a osobního života zaměstnanců vybrané společnosti
Autor(ka) práce: Bui, Svitlana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Palíšková, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová je věnována koncepci work-life balance. Jejím hlavním cílem je provést výzkum, který pomůže zjistit, jaké nástroje podpory slaďování pracovního a osobního života se ve vybrané společnosti využívají a zda koronavirová pandemie měla vliv na work-life balance jejích pracovníků. V teoretické části je představena koncepce work-life balance, prezentovány nástroje pro její podporu ze strany státu, firem a jednotlivců a nakonec její využívání v době pandemie covidu-19. Na začátku praktické části je představena společnost XY a jsou popsány metody sběru dat. Stěžejní část práce je věnována interpretaci výsledků dotazníkového šetření a individuálních rozhovorů. Hlavním přínosem diplomové práce je identifikace příležitostí ke zlepšení do budoucna a v souvislosti s tím i návrh doporučení, která by napomohla zlepšit work-life balance zaměstnanců.
Klíčová slova: home office; work-life balance; slaďování pracovního a osobního života; flexibilní pracovní režim; pandemie covidu-19
Název práce: Work-life balance of employees
Autor(ka) práce: Bui, Svitlana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Palíšková, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis is devoted to the concepts of work-life balance. The main goal of this work is to conduct research that will help determine what tools for work-life balance support are used in the selected company and whether the coronavirus pandemic had an impact on work-life balance of the company`s employees. The theoretical part introduces the concept of work-life balance, tools for its support provided by the state, companies and individuals and describes that concept during the COVID-19 pandemic. At the beginning of the practical part, the company XY is introduced, and the methods of data collection are described. The main part of the work is devoted to the interpretation of the results of the questionnaire survey and individual interviews. The main benefit of the thesis is the identification of opportunities for improvement in the future and the proposal of recommendations that would help improve the work-life balance of employees.
Klíčová slova: work-life balance; flexible working mode; home office; the COVID-19 pandemic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 10. 2020
Datum podání práce: 11. 5. 2021
Datum obhajoby: 14. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74856/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: