Employer Branding

Název práce: Employer Branding
Autor(ka) práce: Sojková, Rozalie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stříteský, Marek
Oponenti práce: Říhová, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem práce je identifikovat hodnoty a faktory Employee Value Propostion (EVP), na které by se měly společnosti z bankovního sektoru zaměřit, aby byly jako zaměstnavatelé atraktivní pro studenty vysokoškolských oborů týkajících se bankovnictví představující potenciální budoucí zaměstnance. V teoretické části je provedena literární rešerše, která objasňuje základní pojmy z oblasti employer brandingu, nástroje využívané k budování značky zaměstnavatele, a především Employee Value Proposition, která je zásadní pro praktickou část práce. Zároveň je charakterizována Generace Z a její zaměstnanecké preference. Praktická část se pak věnuje employer brandingu v sektoru bankovnictví se zaměřením na vysokoškolské studenty. Nejprve jsou shrnuty důležité poznatky průzkumu preferencí vysokoškolských studentů TOP Zaměstnavatelé. Stručně je charakterizován bankovní sektor a jeho struktura. Poté jsou zkoumány kariérní weby a hodnoty EVP vybraných bank. Následuje vlastní výzkum mezi studenty Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické provedený pomocí dotazníkového šetření. Z něj vyplývá, že mezi nejdůležitější hodnoty a faktory EVP z pohledu studentů patří přátelské pracovní prostředí, pracovní náplň, work-life balance, dobré vztahy na pracovišti, smysluplnost práce, vzdělávání a rozvoj či společenská odpovědnost. Na základě těchto poznatků jsou pak zaměstnavatelům v bankovním sektoru navržena doporučení.
Klíčová slova: Employer branding; Employee Value Proposition; Značka zaměstnavatele; Bankovní sektor; EVP
Název práce: Employer Branding
Autor(ka) práce: Sojková, Rozalie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stříteský, Marek
Oponenti práce: Říhová, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main aim of the thesis is to identify the Employee Value Proposition (EVP) values and factors, that companies in the banking sector should focus on in order to be perceived as attractive employer by students of banking representing their potencial future employees. The theoretical part consists of literary research that clarifies the basic concept of employer branding, employer branding tools and Employee Value Proposition which is essential for the practical part of the thesis. Generation Z and its employee preferences are also characterized. The practical part is then devoted to employer branding in the banking sector with a focus on university students. Firstly, important findings of the TOP Employer research are summarized, and the banking sector and its structure are briefly characterized. Furthermore, the career sites and EVP values of selected banks are analysed. Own research among students of Faculty of Finance and Accounting at the Prague University of Economics and Business conducted by questionnaire survey shows, that the most important EVP values and factors are friendly work environment, work content, meaningful work, education and development, work-life balance and social responsibility. Based on these findings, recommendations are proposed to employers in the banking sector.
Klíčová slova: Employer branding; Employer brand; Employee Value Proposition; EVP; Banking sector

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 12. 2020
Datum podání práce: 12. 5. 2021
Datum obhajoby: 10. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76501/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: