Dopravní obslužnost Kraje Vysočina

Název práce: Dopravní obslužnost Kraje Vysočina
Autor(ka) práce: Šiška, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Pernica, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je analýza dopravní obslužnosti v Kraji Vysočina a na základě informací získaných z analýzy vytvořit návrh na její zlepšení. V teoretické části jsou zmíněny jednotlivé základní pojmy, které jsou nezbytné pro pochopení problematiky dopravní obslužnosti. Dále jsou uvedeny základní legislativní normy pro dopravní obslužnost. Následně je představený samotný Kraj Vysočina, jeho vymezení, geografické a socioekonomické charakteristiky. V další části práce jsou popsány jednotlivé druhy dopravy v kraji a MHD v okresních městech. V praktické části je podrobněji popsána dopravní obslužnost a témata, která s ní úzce souvisí. Další částí práce je integrovaný dopravní systém. V závěru práce je zahrnuta analýza současného stavu DO v Kraji Vysočina a návrh na zlepšení dopravní obslužnosti. Práce se věnuje převážně autobusové a železniční dopravě, která je v dané oblasti nejrozšířenější.
Klíčová slova: dopravní obslužnost; Kraj Vysočina; doprava; integrovaný dopravní systém
Název práce: Transportation services in Vysočina Region
Autor(ka) práce: Šiška, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Pernica, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor's thesis is the analysis of transport services in the Vysočina Region and based on the information obtained from the analysis, the creation of a proposal for its improvement. The theoretical part mentions the individual basic concepts that are necessary for understanding the issues of transport services. The following are the basic legislative standards for transport services. Subsequently, the Vysočina Region itself, its definition, geographical and socio-economic characteristics are introduced. The next part of the work describes the various types of transport in the region and public transport in district cities. The practical part describes in more detail the transport service and topics that are closely related to it. Another part of the work is an integrated transport system. The conclusion of the thesis includes an analysis of the current state of TS in the Vysočina Region and a proposal to improve transport services. The work is mainly devoted to bus and rail transport, which is the most common in the area.
Klíčová slova: transport; integrated transport system; Vysočina Region; transportation services

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 1. 2021
Datum podání práce: 12. 5. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76389/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: