Destinační management a marketing Nymburka

Název práce: Destinační management a marketing Nymburka
Autor(ka) práce: Poláčková, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dianová, Markéta
Oponenti práce: Tyslová, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je zhodnotit destinaci Nymburk spolu s činnostmi destinačního managementu včetně marketingových aktivit. Teoreticko-metodologická část práce má za úkol vymezit pojmy destinační management, marketingový management a cestovní ruch a stanovit metody práce. Poznatky z rešerše literatury jsou aplikovány v navazující praktické části na destinaci Nymburk. V této části práce je destinace Nymburk nejprve představena a poté zhodnocena na základě dotazníkového šetření a SWOT analýzy. Následuje deskripce destinačního managementu a marketingu Nymburka prostřednictvím informací získaných z polostrukturovaného rozhovoru poskytnutého od vedoucí Odboru kultury a památkové péče Mgr. Markéty Tomčíkové, z marketingových nástrojů a rešerše sekundárních dat. V závěru práce jsou zodpovězeny výzkumné otázky a formulována doporučení vedoucí ke zlepšení pozice destinace v oblasti cestovního ruchu.
Klíčová slova: marketing destinace; cestovní ruch; Nymburk; Destinace; destinační management
Název práce: Destination management and marketing of Nymburk
Autor(ka) práce: Poláčková, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dianová, Markéta
Oponenti práce: Tyslová, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to evaluate the destination Nymburk with activities of destination management including marketing. The theoretical-methodological part explains main definitions such as destination management, destination marketing, tourism, and determines methods of thesis. The findings are applied to the following practical part on the destination Nymburk. Firstly, in the practical part the destination Nymburk is introduced and evaluation based on questionnaire survey and SWOT analysis is carried out. This part is followed by a description of destination management and marketing of Nymburk through information obtained from a semi-structured interview provided by the head of the Department of Culture and Monument Care, Mgr. Markéta Tomčíková, through marketing tools and research of secondary sources. At the end of the thesis the research questions are answered and recommendations leading to the improvement of the position of the destination in tourism are formulated.
Klíčová slova: Destination; destination management; destination marketing; tourism; Nymburk

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 2. 2021
Datum podání práce: 12. 5. 2021
Datum obhajoby: 11. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76322/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: