Plánování a hodnocení investičního projektu společnosti G.R.F., s.r.o

Název práce: Plánovanie a hodnotenie investičného projektu spoločnosti G.R.F., s.r.o
Autor(ka) práce: Sekera, Dominik
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sieber, Patrik
Oponenti práce: Rosecká, Nikola
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práca sa zaoberá pojmom investície a činnosťami s ňou spojenými. Konkrétne sa jedná o investičný projekt, ktorý chce spoločnosť G.R.F., s. r. o. uskutočniť. Ide o prestavbu a nadstavbu polyfunkčného domu, ktorého časti bude vlastník prenajímať. Cieľom práce je vytvoriť finančné plánovanie do budúcna a následne hodnotenie takéhoto projektu. Pomocou vytvorených voľných plánov peňažných tokov pre vlastníka a finančného hodnotenia sa firma rozhodne, či má daný investičný projekt význam realizovať. Vlastník má dve možnosti financovania, a to vlastným kapitálom alebo kombináciou s podnikateľským úverom. Na prevedenie cieľu boli použité dynamické metódy NPV, IRR a doba návratnosti. Aby ich bolo možné vypočítať, museli byť zistené ich potrebné súčasti, ako sú plány voľného cash flow pre vlastníka, analýza pracovného kapitálu, perpetuita a diskontné sadzby.
Klíčová slova: investičný projekt; plánovanie; hodnotenie; dynamické metódy; náklady na kapitál; pracovný kapitál; voľný cash flow pre vlastníka
Název práce: Plánování a hodnocení investičního projektu společnosti G.R.F., s.r.o
Autor(ka) práce: Sekera, Dominik
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sieber, Patrik
Oponenti práce: Rosecká, Nikola
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práce se zabývá pojmem investice a činnostmi s ní spojenými. Konkrétně se jedná o investiční projekt, který chce společnost G.R.F., s. r. o. uskutečnit. Jde o přestavbu a nadstavbu polyfunkčního domu, jehož části bude vlastník pronajímat. Cílem práce je vytvořit finanční plánování do budoucna a následně hodnocení takového projektu. Pomocí vytvořených volných plánů peněžních toků pro vlastníka a finančního hodnocení se firma rozhodne, zda má daný investiční projekt význam realizovat. Vlastník má dvě možnosti financování, a to vlastním kapitálem nebo kombinací s podnikatelským úvěrem. Na provedení cíli byly použity dynamické metody NPV, IRR a doba návratnosti. Aby je bylo možné vypočítat, museli být zjištěny jejich potřebné součásti, jako jsou plány volného cash flow pro vlastníka, analýza pracovního kapitálu, perpetuity a diskontní sazby.
Klíčová slova: náklady kapitálu; plánování; pracovní kapitál; volný cash flow pro vlastníka; hodnocení; dynamické metody; investiční projekt
Název práce: Planning and financial evaluation of investment project of the company G.R.F., s.r.o
Autor(ka) práce: Sekera, Dominik
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sieber, Patrik
Oponenti práce: Rosecká, Nikola
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The work deals with the concept of investment and activities related to it. Specifically, this is an investment project that the company G.R.F., s.r.o. about to executed. It is a reconstruction and extension of a multifunctional building, parts of which will be rented by the owner. The aim of the work is to create financial planning for the future and subsequent evaluation of such a project. By free cash flow to equity plans and financial evaluation, the company decides whether the investment project is important to implement. The owner has two financing options, either with equity or in combination with a business loan. Dynamic methods NPV, IRR and payback period were used to perform the goal. In order to calculate them, their necessary components had to be identified, such as free cash flow plans for to equity, working capital analysis, perpetuity and discount rates.
Klíčová slova: valuation; cost of capital; working capital; investment project; planning; dynamic methods; free cashflow to equity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 1. 2021
Datum podání práce: 12. 5. 2021
Datum obhajoby: 8. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76173/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: