Controlling se zaměřením na interní kontroly ve vybrané nadnárodní společnosti

Název práce: Controlling se zaměřením na interní kontroly ve vybrané nadnárodní společnosti
Autor(ka) práce: Feiferová, Klára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mikovcová, Hana
Oponenti práce: Hönig, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje problematice interních kontrol v lokální pobočce nadnárodní společnosti, která působí na českém a slovenském trhu. Konkrétně jsou analyzovány interní kontroly v rámci controllingového oddělení. Cílem práce je zjistit využití systému interních kontrol v daném podniku a analyzovat jeho efektivitu a účinnost. V práci je detailně popsána jak činnost a význam controllingového oddělení, tak i definice a přínosy interních kontrol. Samotná analýza interních kontrol vychází z rozhovorů se zaměstnanci controllingového oddělení, kteří jich v rámci své práce provádějí velké množství. Vše je doplněno informacemi a vysvětleními, které během konzultací poskytl finanční ředitel. Výsledkem práce je návrh doporučení, která by vylepšila zjištěná slabá místa. Nejvýraznějším slabým místem je nemožnost dostatečného oddělení pravomocí a odpovědností z důvodu malého počtu zaměstnanců ve sledované lokální pobočce.
Klíčová slova: riziko; interní audit; Controlling; interní kontroly
Název práce: Controlling with a focus on internal controls in a selected multinational company
Autor(ka) práce: Feiferová, Klára
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mikovcová, Hana
Oponenti práce: Hönig, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the issue of internal controls in the local branch of a multinational company operating on the Czech and Slovak market. Specifically are analysed internal controls within the controlling department. The aim is to determine the use of the system of internal controls in the company and analyse its effectiveness and efficiency. The thesis describes in detail the activities and importance of the controlling department, as well as the definition and benefits of internal controls. The analysis of internal controls itself is based on interviews with employees of the controlling department, who perform a large number of internal controls in their everyday work. Information and explanations were also provided by the CFO during consultations. The result is a proposal of recommendations that would improve the identified weaknesses. The most significant weakness is the impossibility of sufficient segregation of duties due to small number of employees in the analysed local branch.
Klíčová slova: risk; internal audit; Controlling; internal controls

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2020
Datum podání práce: 12. 5. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76039/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: