Analýza okolí výhradního dovozce automobilů značky Hyundai

Název práce: Analýza okolí výhradního dovozce automobilů značky Hyundai
Autor(ka) práce: Polanský, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáček, Jiří
Oponenti práce: Havran, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce má za cíl analyzovat okolí výhradního dovozce automobilů značky Hyundai do ČR s přihlédnutím k elektromobilitě a následně navrhnout a vybrat strategická doporučení. Analýza okolí je realizována za pomoci nástrojů strategické analýzy, konkrétně PEST analýzy a Porterova modelu pěti sil. V teoretické části jsou nejprve použité nástroje vysvětleny a v praktické části aplikovány pro společnosti Hyundai Motor Czech. Následně jsou za pomoci využití interních dat identifikovány silné a slabé stránky a vše je implementováno do závěrečné syntézy provedené prostřednictvím SWOT analýzy.
Klíčová slova: PEST analýza; Porterův model pěti sil; SWOT; automobilový průmysl; COVID-19; analýza okolí; elektromobilita
Název práce: Analysis of the business environment of the exclusive importer Hyundai
Autor(ka) práce: Polanský, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořáček, Jiří
Oponenti práce: Havran, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis aims to analyze the surroundings of the exclusive importer of Hyundai cars to the Czech Republic, with a view to electromobility and then propose and select strategic recommendations. The analysis of the business environment is carried out with the help of strategic analysis tools, namely PEST analysis and Porter's model of five forces. In the theoretical part, the tools used are first theoretically explained and in the practical part applied for Hyundai Motor Czech. Subsequently, with the help of internal data, strengths and weaknesses are identified and everything is implemented in the final synthesis with the help of SWOT analysis.
Klíčová slova: company´s surroundings analysis; PEST analysis; Porter's model of five forces; SWOT; automotive industry; electromobility; COVID-19

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 12. 2020
Datum podání práce: 12. 5. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75927/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: