Genderová (ne)rovnost v České republice. Jak podporovat rovnost žen a mužů ve firmě

Název práce: Gender (In)equality in the Czech Republic. How to foster gender equality in a company
Autor(ka) práce: Bartoníčková, Alžběta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Králová, Tereza
Oponenti práce: Tikalová, Jana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of the master’s thesis is to examine the problem of gender inequality in the Czech Republic, introduce why and how should companies foster gender equality, and conduct our own research. In order to correctly assess the situation in Czechia, diversity and gender equality is presented from a general outlook as well as from the European Union position. The goal of the research is to recommend companies operating in the Czech Republic how to best attract and retain female talent with managerial potential from VŠE based on their attitudes towards diversity, equality and corresponding supporting programs. That said, to connect the supply and demand for gender equality supporting programs and policies. In our research we have confirmed gender equality and supporting programs are important for female business students, and recommended concrete programs firms should introduce in order to attract them into their premises.
Klíčová slova: Gender pay gap; Diversity; Gender equality; Inclusion; Gender equality supporting programs
Název práce: Genderová (ne)rovnost v České republice. Jak podporovat rovnost žen a mužů ve firmě
Autor(ka) práce: Bartoníčková, Alžběta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Králová, Tereza
Oponenti práce: Tikalová, Jana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je prozkoumat problém genderové nerovnosti v České republice, představit, proč a jak by měly společnosti podporovat rovnost pohlaví, a provést vlastní výzkum. Aby bylo možné správně posoudit situaci v Česku, je diverzita a rovnost žen a mužů představena z obecného pohledu, i z pozice Evropské unie. Cílem výzkumu je doporučit společnostem působícím v České republice, jak nejlépe přilákat a udržet ženský talent s manažerským potenciálem z VŠE na základě zkoumání jejich postojů k diverzitě, rovnosti a odpovídajícím podpůrným programům. Jinými slovy, propojit nabídku a poptávku programů a opatřeních podporující rovnost žen a mužů ve firmách. V našem výzkumu jsme potvrdili, že rovnost žen a mužů i podpůrné programy jsou pro studentky podnikání důležité, a doporučili jsme konkrétní programy, které by firmy měly zavést, aby je přilákaly do svých organizací.
Klíčová slova: Inkluze; Rovnost žen a mužů; Diverzita; Rozdíly v odměňování žen a mužů; Genderová rovnost

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 12. 2020
Datum podání práce: 12. 5. 2021
Datum obhajoby: 17. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75564/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: