Analýza dopadů zrušení superhrubé mzdy

Název práce: Analýza dopadů zrušení superhrubé mzdy
Autor(ka) práce: Mikušová, Hana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Finardi, Savina
Oponenti práce: Klazar, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá komparací efektivních sazeb daně modelových poplatníků před a po zrušení superhrubé mzdy. Práce je rozdělena do tří částí. První část popisuje aktuální legislativní úpravu zdanění příjmů fyzických osob se zaměřením na příjmy ze závislé činnosti platnou od 1. ledna 2021. Další část popisuje historický vývoj se zaměřením na superhrubou mzdu. Táto část také popisuje navrhované změny, které předcházely schválení novely zákona. Poslední část se zabývá analýzou dopadu zrušení superhrubé mzdy jako základu daně. V této části je prováděna komparace efektivních sazeb daně, změny disponibilního příjmu a na základě dotazníkového šetření je vyhodnocováno chování poplatníků po zrušení superhrubé mzdy.
Klíčová slova: daň z příjmu fyzických osob; závislá činnost; superhrubá mzda; efektivní sazba daně; disponibilní příjem ; základ daně
Název práce: Analysis of the impact of the abolition of the super-gross salary
Autor(ka) práce: Mikušová, Hana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Finardi, Savina
Oponenti práce: Klazar, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the comparison of effective tax rates of model taxpayers before and after abolition of the super-gross wage. The thesis is divided into three parts. The first part describes the current legislative regulation of personal income tax with focus on income from dependent activities, which is valid from January 2021.The next part describes the historical development witch focus on the super-gross wage. This section also describes the proposed changes that preceded the approval of the amendment to the Act. The last part deals with the analysis of the impact of the abolition of the super-gross wage as a tax base. In this part is a comparison of effective tax rates and changes in disposable income. There are also performed results of the survey, which evaluate the behaviour of taxpayers after the abolition of the super-gross wage.
Klíčová slova: dependent activity; tax base; effective tax rate; disposable income; personal income tax; super-gross wage

Informace o studiu

Studijní program / obor: Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 12. 2020
Datum podání práce: 12. 5. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75554/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: