Analýza nových formátů maloobchodního podnikání a analýza rozvojové strategie Yonghui Superstores nového maloobchodního podnikání

Název práce: Analysis of new retail business formats & Development Strategy Analysis of Yonghui Superstores new retail business
Autor(ka) práce: Lu, Xin Yao
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Krause, Josef
Oponenti práce: Kubíček, Aleš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Master´s thesis is divided into two essential parts, the theoretical and practical part. In the first part, basic concepts related to some basic definitions will describe the individual analytical apparatuses used in this thesis. In the practical part, after the company and new retail business introduction, followed by a PEST analysis of micro-environment and industry analysis of Porter's five forces. Furthermore, evaluates the effective internal resources and summaries negative factors that affect the business. The results of SWOT analysis of YH including several competitive strengths that the possessed resource base of the company and its ability to effectively use it as well as some areas of weakness that can be improved, with the existence of numerous potential opportunities facing YH, and threats that prevent it from continuous development in supermarket retail industry. The thesis ends by proposing strategic recommendations that will be derived from the results of the strategic analysis.
Klíčová slova: New retail; Supermatket & Catering; strategic analysis; SWOT analysis
Název práce: Analýza nových formátů maloobchodního podnikání a analýza rozvojové strategie Yonghui Superstores nového maloobchodního podnikání
Autor(ka) práce: Lu, Xin Yao
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krause, Josef
Oponenti práce: Kubíček, Aleš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce je rozdělena na dvě základní části, teoretickou a praktickou. V první části budou základní pojmy související s některými základními definicemi popisovat jednotlivé analytické přístroje použité v této práci. V praktické části, po představení společnosti a nového maloobchodu, následuje PEST analýza mikroprostředí a průmyslová analýza Porterových pěti sil. Dále hodnotí efektivní vnitřní zdroje a shrnuje negativní faktory, které ovlivňují podnikání. Výsledky SWOT analýzy YH zahrnující několik konkurenčních sil, kterými disponovala zdrojová základna společnosti a její schopnost efektivně ji využívat, jakož i některé slabé stránky, které lze zlepšit, s existencí mnoha potenciálních příležitostí, kterým YH čelí, a hrozeb které mu brání v neustálém vývoji v maloobchodním průmyslu supermarketů. Práce končí návrhem strategických doporučení, která budou odvozena z výsledků strategické analýzy.
Klíčová slova: Nový maloobchod; Supermatket a stravování; SWOT analýza; strategická analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 12. 2020
Datum podání práce: 12. 5. 2021
Datum obhajoby: 14. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75422/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: