Strategický marketingový plán pro Fin-tech startup " CP&B

Název práce: Strategic marketing plan for fin-tech startup “CP&B”
Autor(ka) práce: Bachukin, Dmitrii
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Machek, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main aim of this Master's thesis is to prepare the strategic marketing planning for a CP&B startup. Theoretical part was prepared to have the base for the practical part in order to accomplish the main aim. Marketing audit methodologies were applied, and quantitative PESTEL analysis results show that the social factors have the highest weight of importance. Also, there are four direct competitors, and the strongest are Dluhopisy.cz and Dluhopisomat. In case of the SWOT analysis. In case of the segmentation, it was decided to target millennials and the representatives from the Generation Z. The market penetration and product differentiation were decided as main strategies. The promotion tactics were proposed including the communication plan. All costs for marketing program realisation were calculated. The tools for control and monitoring were analysed specifying the metrics and targets.
Klíčová slova: Marketing Plan; CP&B; fintech; investment is securities
Název práce: Strategický marketingový plán pro Fin-tech startup " CP&B
Autor(ka) práce: Bachukin, Dmitrii
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Machek, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním cílem této diplomové práce je připravit strategické marketingové plánování pro CP & B startup. Teoretická část byla připravena tak, aby měla základ pro praktickou část, aby bylo možné splnit hlavní cíl. Byly použity metodiky marketingového auditu a výsledky kvantitativní analýzy PESTEL ukazují, že sociální faktory mají nejvyšší důležitost. Také existují čtyři přímí konkurenti a nejsilnější jsou Dluhopisy.cz a Dluhopisomat. V případě SWOT analýzy. V případě segmentace bylo rozhodnuto zacílit na mileniály a zástupce generace z. Jako hlavní strategie bylo rozhodnuto o pronikání na trh a diferenciaci produktů. Byla navržena taktika propagace včetně komunikačního plánu. Byly vypočteny veškeré náklady na realizaci marketingového programu. Nástroje pro kontrolu a monitorování byly analyzovány s upřesněním metrik a cílů.
Klíčová slova: Marketingový plán; B2B; Vstup na zahraniční trh; Smart Arctic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 6. 2020
Datum podání práce: 15. 12. 2021
Datum obhajoby: 1. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75013/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: