Analýza vývoje nezaměstnanosti v Ústeckém kraji v letech 2005 - 2020

Název práce: Analýza vývoje nezaměstnanosti v Ústeckém kraji v letech 2005 - 2020
Autor(ka) práce: Oulická, Aneta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kozák, Jan
Oponenti práce: Mahútová, Denisa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá analýzou vývoje nezaměstnanosti Ústeckého kraje v letech 2005-2020. V teoretické části práce jsou vymezeny důležité pojmy související s trhem práce a definicí nezaměstnanosti. Představeny jsou především metody měření, druhy, příčiny a důsledky nezaměstnanosti. Úvod praktické části se zabývá charakteristikou Ústeckého kraje. Stěžejní částí práce je analýza nezaměstnanosti v Ústeckém kraji, především pak v souvislosti se strukturou obyvatelstva dle pohlaví, věku a vzdělání. Závěrem práce je provedena analýza nezaměstnanosti v roce 2020, představeny jsou také konkrétní projekty a programy hospodářské politiky pro podporu zaměstnanosti za doby pandemie Covid-19. Výsledkem práce je analýza příčin vyšší nezaměstnanosti Ústeckého kraje. Za hlavní příčinu považuji vyšší počet obyvatel s nízkým vzděláním, pro které je těžší uplatnit se na trhu práce.
Klíčová slova: nezaměstnanost; Ústecký kraj; trh práce; pohlaví; věk; vzdělání; pandemie Covid-19
Název práce: Analysis of the development of unemployment in the Ústí nad Labem region in years 2005-2020
Autor(ka) práce: Oulická, Aneta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kozák, Jan
Oponenti práce: Mahútová, Denisa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis covers the analysis of development of unemployment in the Ústí nad Labem region in years 2005-2020. Important concepts related to Labour market and the definition of unemployment are defined in the theoretical part of the thesis. This part focuses mainly on methods of measurements, types, causes and consequence of unemployment. The introduction to practical part covers characteristic of Ústí nad Labem region. The key part of the thesis is the analysis of unemployment in the Ústí Region, primarily related to structure of population according to gender, age and education. Concluding the work is an analysis of unemployment in 2020, specific economic policy projects and programs supporting employment during the COVID-19 pandemic are also presented. The result of the thesis is an analysis of the causes of higher unemployment in the Ústí nad Labem region. In my opinion the main cause is the number of low-educated people, who find it harder to succeed in the labor market.
Klíčová slova: unemployment; Ústí nad Labem region; labor market; gender; age; education; pandemic Covid-19

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 3. 2021
Datum podání práce: 13. 5. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76572/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: