Vysvětlení inflace v České Republice pomocí Taylorova pravidla s časově proměnlivými parametry

Název práce: Explaining Czech Inflation by a Time-Varying Taylor Rule
Autor(ka) práce: Pokorný, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Maršál, Aleš
Oponenti práce: Potužák, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
In this thesis, we empirically and theoretically analyze the time-variability of the Czech National Bank’s Taylor rule policy parameters. Firstly, we estimate the time-varying policy parameters via Kalman filter in the state-space model for the period of 1995Q1-2020Q3. Secondly, we use the estimated parameters in a theoretical non-linear New Keynesian dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model of a small open economy to test the implications of time-variability of the policy parameters for the economy. The thesis contributes to understanding the dynamics of inflation resulting from an inconsistency of monetary policy parameters. We find that the weight on the inflation gap has gradually decreased in the last two decades. From the impulse-response analysis, we find that unanticipated shocks to the policy parameters harm the inflation stability and increase the business cycles fluctuations.
Klíčová slova: the central bank; inflation; time-varying parameters; Taylor rule
Název práce: Vysvětlení inflace v České Republice pomocí Taylorova pravidla s časově proměnlivými parametry
Autor(ka) práce: Pokorný, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Maršál, Aleš
Oponenti práce: Potužák, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V této diplomové práci se zaměřujeme na empirickou a teoretickou analýzu časově proměnlivých měnově-politických parametrů v Taylorově pravidle České národní banky. Nejprve časově proměnlivé měnově-politické parametry odhadujeme pomocí Kalmanova filtru ve stavově-prostorovém modelu pro období 1995Q1-2020Q3. Poté tyto odhady používáme pro zjištění vlivu jejich časové nekonzistence v teoretickém nelineárním dynamickém stochastickém modelu všeobecné rovnováhy (DSGE) nové keynesovské ekonomie pro malou otevřenou ekonomiku. Tato práce přispívá k pochopení dynamiky inflace, která je způsobena nekonzistencí měnově-politických parametrů. Odhady ukazují, že se váha na inflační mezeru v posledních dvou dekádách významně snížila. Pomocí impulse-response analýzy jsme zjistili, že neočekávané šoky do měnově-politických parametrů mají negativní efekt na stabilitu inflace a prohlubují hospodářské cykly.
Klíčová slova: inflace; Taylorovo pravidlo; časově proměnlivé parametry; centrální banka

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 2. 2021
Datum podání práce: 13. 5. 2021
Datum obhajoby: 24. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76412/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: