Vliv pozemkové reformy na ekonomický rozvoj Tchaj-wanu v období 1953-1973

Název práce: Vliv pozemkové reformy na ekonomický rozvoj Tchaj-wanu v období 1953-1973
Autor(ka) práce: Štefanková, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Skřivan, Aleš
Oponenti práce: Drábek, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce řeší dopady pozemkové reformy, která byla realizována na Tchaj-wanu na přelomu čtyřicátých a padesátých let minulého století. Cílem práce je zhodnotit roli a vliv této reformy na poválečný ekonomický rozvoj země. Výzkum probíhal na základě metody deskripce, explanace a přímé metody. Hlavní zjištění naznačují, že pozemková reforma měla pozitivní dopad na růst zemědělské produkce, která byla na počátku padesátých let využita ke stabilizaci ekonomiky a k akumulaci kapitálu. Tento kapitál, včetně lidského, byl v průběhu sledovaného období investován a přesměrován do rozvoje průmyslového sektoru, jenž byl hlavním zdrojem ekonomického růstu země v šedesátých letech dvacátého století. Významnou roli v rámci rozvoje země sehrály také rostoucí příjmy zemědělců, které byly stimulovány prostřednictvím zvýšené produkce a také snížením nákladů za pronájem půdy jako výsledek pozemkové reformy. Tyto vyšší příjmy upevnily postavení farmářů ve společnosti a vytvořily dostatečně silnou skupinu obyvatel, která prostřednictvím své poptávky dokázala stimulovat rozvoj průmyslového sektoru.
Klíčová slova: pozemková reforma; ekonomický rozvoj; zemědělská produkce; agrární sektor; Tchaj-wan; Kuomintang; ROC
Název práce: Effect of Land Reform on economic development of Taiwan in the period 1953–1973
Autor(ka) práce: Štefanková, Kristýna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Skřivan, Aleš
Oponenti práce: Drábek, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis deals with impact of land reform, which was implemented in Taiwan during the 1940s and 1950s. The main objective of this paper is to evaluate the role and impact of this reform on the economic development of the country. Research is based on the methods of description, explanation and direct method. Main findings suggest that land reform had a positive impact on the growth of agricultural production, which was used in the early 1950s to stabilize the economy and gain additional capital. This capital, including human capital, was later invested in the development of the industrial sector, which was the main source of the country's economic growth in the 1960s and following years. Farmers' income, which had been stimulated through further production and reduced land rental costs as a result of land reform, had also played an important role in this development. These higher incomes strengthened the position of farmers in society and created a sufficiently strong group of people that were able to stimulate development of the industrial sector through their demand.
Klíčová slova: Taiwan; Land Reform; Development; Agricultural Production; Agricultural Sector; Kuomintang; Republic of China

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářské a politické dějiny 20. století
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 3. 2019
Datum podání práce: 13. 5. 2021
Datum obhajoby: 23. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69270/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: