Vliv regresivních zákonů o potratech na účast žen na trhu práce v USA

Název práce: The Impact of Abortion Restriction Laws on Female Labour Force Participation in USA
Autor(ka) práce: Andrieieva, Kateryna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Miklánek, Tomáš
Oponenti práce: Kalíšková, Klára
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The diploma thesis aims to examine the effect of regressive abortion laws on female labour market participation in U.S. Twenty-eight states enacted Targeted Regulation of Abortion Provider (TRAP) law, which impose restrictions on abortion providers and include licensing fees, physical plant/personnel regulations etc. By using yearly data, collected primarily from the Bureau of Census for survey years 2009 through 2016 and difference-in difference methods, the results show a significant negative impact of abortion restrictive laws on female labour market participation. However, show that support for the parallel trend assumption is weak. In this case, the causality of these estimations should be interpreted carefully. The effect of restrictive abortion laws led female labour market participation to fall by 1.3 percent. This decrease is comparatively small change in the mean of the dependent variable. The possible explanation of the result can be as follows: women living in the state with restrictive abortion laws would travel to a different county or state to access abortion services, other women would prevent the pregnancy by increasing the use of contraception instead of seeking abortion and hence not drop out from the labour market.
Klíčová slova: Female labour supply; Difference-in-differences; Abortion law
Název práce: Vliv regresivních zákonů o potratech na účast žen na trhu práce v USA
Autor(ka) práce: Andrieieva, Kateryna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Miklánek, Tomáš
Oponenti práce: Kalíšková, Klára
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce si klade za cíl zkoumat vliv regresivních zákonů o potratech na účast žen na trhu práce v USA. Dvacet osm států přijalo zákon o cíleném nařízení poskytovatele potratů (TRAP law), který ukládá omezení poskytovatelům potratů, zahrnuje licenční poplatky, fyzickou regulaci a personální předpisy. S využitím ročních údajů, použitých primárně z Bureau of Census pro roky 2009 až 2016 a metod rozdílů v rozdílech, výsledky ukazují významný negativní dopad zákonů omezujících potraty na účast žen na trhu práce. Podpora předpokladu o paralelním trendu je slabá. V takovém případě by měla být kauzalita těchto odhadů interpretována opatrně. Účinek TRAP zákonů vedl k poklesu účasti žen na trhu práce o 1,3 procent. Tento pokles je poměrně malou změnou průměru závislé proměnné. Možné vysvětlení výsledku může být následující – ženy žijící ve státě s potratovými zákony by cestovaly do jiného kraje nebo státu, aby získaly přístup k potratovým službám. Jiné ženy by zabránily těhotenství zvýšením užívání antikoncepce namísto hledání potratu a tedy by zůstaly na trhu práce.
Klíčová slova: Zákony o potratech; Nabídka pracovních míst pro ženy; Difference-in-differences

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 2. 2021
Datum podání práce: 16. 8. 2021
Datum obhajoby: 13. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76430/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: