Komparativní analýza dopadu COVID pandemie a vládních opatření na Českou republiku a Švédsko v roce 2020

Název práce: A comparative analysis of the impact of the COVID pandemic and the government restrictions on the Czech Republic and Sweden in 2020
Autor(ka) práce: Sabelová, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Potužák, Pavel
Oponenti práce: Čermáková, Klára
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of this thesis was to research the difference in effect of the government restrictions in response to the COVID-19 pandemic in the Czech Republic and Sweden. The Czech Republic serves as the representative country with higher level of government restrictions. The overview of restrictions in both countries was used to distinguish between the restriction levels in the two respective countries. The Difference in Difference method was used. GDP growth rate, GDP in million euro, consumption growth rate, saving rate, unemployment rate, and the index of industrial production were set as indicators of the state of the economy. The results of the regression showed a significant difference between Sweden and the Czech Republic for all the observed dependent variables except the industrial production. From the results it can be assumed that the more stringent restrictions in the Czech Republic were a cause for a larger decrease in the GDP growth rate, consumption growth rate and a larger increase in the saving rate. The unemployment rate decreased more in Sweden, possibly due to a lower level of economic help from the government.
Klíčová slova: restrictions; COVID-19; pandemic
Název práce: Komparativní analýza dopadu COVID pandemie a vládních opatření na Českou republiku a Švédsko v roce 2020
Autor(ka) práce: Sabelová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Potužák, Pavel
Oponenti práce: Čermáková, Klára
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce bylo zkoumání rozdílu dopadu vládních opatřeních spojených s nemocí COVID-19 na ekonomiku České republiky a Švédska. Česká republika slouží jako reprezentativní země s vyšším stupněm opatření. Pro rozlišení stupně opatření je uveden jejich přehled. Byla použita metoda Difference in Difference. V práci slouží jako ukazatele stavu ekonomiky míra růstu spotřeby, míra úspor, míra nezaměstnanosti, index objemu průmyslové produkce, míra růstu HDP a HDP v milionech eur. Výsledky modelů ukázaly významný rozdíl mezi Švédskem a Českou republikou pro všechny pozorované proměnné kromě objemu průmyslové produkce. Z výsledků lze usuzovat, že přísnější opatření v České republice vedla k většímu poklesu HDP, míry spotřeby a k většímu nárůstu míry úspor. Míra nezaměstnanosti naopak narostla více ve Švédsku. Tento rozdíl může být připisován větší ekonomické pomoci ze strany státu v České republice.
Klíčová slova: pandemie; opatření; COVID-19

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 2. 2021
Datum podání práce: 14. 5. 2021
Datum obhajoby: 23. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76324/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: