Inovační vlny a organizace firmy v mezinárodním obchodě

Název práce: Innovative Waves and Firm Organization in International Trade
Autor(ka) práce: Pecka, Lukáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Čermáková, Klára
Oponenti práce: Kadeřábková, Božena
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This diploma thesis focuses on the strategic behavior of the firm, which is based on the organization of the industry in which the company operates. The sectors are examined according to the number of innovation waves that are spreading through them, and for this reason, the sectors are divided into less innovative and highly innovative. The innovation of the sector is assessed by the intensity of production on the use of capital and skilled labor, which is perceived as a complement to capital. The aim of this work is to describe the difference in strategic behavior of companies under the influence of normal competition against hypercompetition, or also called the Schumpeterian environment, which is characterized by unceasing fluctuations in market indicators and above-average innovation of production compared to the surrounding economy. The driving force behind strategic behavior here are companies operating primarily on the international market, ie multinational corporations. Their decision-making is monitored between 2009 and 2018 from the perspective of the United States manufacturing industry as the home country of multinational corporations. In addition to the deployment of production and management capacities of companies on the international market, decisions on expanding the product range and their regular innovation, including a combination of these strategies, also play a role. The first part summarizes the theoretical knowledge of strategic behavior in the international market from the perspective of industrial organization. The practical part is devoted to the estimation of models that predict the determinants of effective behavior of companies in these sectors. The conclusion of the thesis is the confirmation of the hypothesis that companies operating in more innovative sectors survive in the market thanks to a more significant regular updating of products and expansion of the product portfolio. The hypothesis that companies from more innovative sectors geographically diversify their production to countries with a comparable supply of capital and skilled labor despite the distance is rejected.
Klíčová slova: international trade; firm organization; innovation
Název práce: Inovační vlny a organizace firmy v mezinárodním obchodě
Autor(ka) práce: Pecka, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Čermáková, Klára
Oponenti práce: Kadeřábková, Božena
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na strategické chování firmy závisle na organizaci odvětví, ve kterém firma operuje. Odvětví jsou zkoumána v závislosti na množství inovačních vln, které se jimi šíří. Z tohoto důvodu jsou odvětví rozdělena na méně inovativní a vysoce inovativní. Inovativnost odvětví je posuzována podle náročnosti produkce na využití kapitálu a kvalifikované pracovní síly, která je vnímána jako vzájemný komplement kapitálu. Cílem práce je popsat rozdíl ve strategickém chování firem pod působením běžného konkurenčního boje oproti hyperkonkurenci, která je charakterizována takzvaným Schumpeterovským prostředím, jenž charakterizováno neutuchajícími skokovými výkyvy tržních ukazatelů a nadprůměrnou inovativností produkce oproti okolnímu prostředí ekonomiky. Hybatelem strategického chování jsou zde firmy působící především na mezinárodním trhu, tedy nadnárodní korporace. Jejich rozhodování je sledováno v rozmezí let 2009 až 2018 z pohledu výrobního průmyslu Spojených států, jako domovské země nadnárodních korporací a toto pozorování chce na základě vývoje prodejů jejich zahraničních poboček poukázat na možné formy efektivního vzoru chování v jinak nepřehledném prostředí nezastavitelného inovačního růstu. Kromě rozmístění produkčních a řídících kapacit firem na mezinárodním trhu hraje roli také rozhodování o rozšiřování sortimentu produktů a jejich pravidelné inovace, včetně kombinace těchto strategií. V první části je shrnuto teoretické poznání strategického chování na mezinárodním trhu z pohledu organizace trhů a odvětví. Praktická část se věnuje odhadu modelů, jež predikují determinanty efektivního chování firem v těchto odvětvích. Závěrem práce je nezamítnutí hypotézy, že firmy operující ve více inovativních odvětvích přežívají na trhu díky výraznější pravidelné aktualizaci produktů a rozšiřování portfolia produktů. Hypotéza tvrdící, že firmy z více inovativních odvětví diverzifikují geograficky svou produkci do zemí se srovnatelnou zásobou kapitálu a kvalifikované práce navzdory vzdálenosti je zamítnuta.
Klíčová slova: inovace; mezinárodní obchod; organizace firmy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 2. 2021
Datum podání práce: 14. 5. 2021
Datum obhajoby: 24. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76316/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: