Systém veřejné osobní dopravy v Tokiu

Název práce: Systém veřejné osobní dopravy v Tokiu
Autor(ka) práce: Bláha, Matouš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Sitora, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Veřejná osobní doprava je v každé zemi a každém větším městě důležitým tématem, jelikož silně ovlivňuje život jejich obyvatel. Má vliv na vzhled měst, pomáhá snižovat míru znečištění životního prostředí a urychluje obyvatelům cestu po městě. Tato bakalářská práce analyzuje systém veřejné osobní dopravy v hlavním městě Japonska Tokiu. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je zaměřená dopravu ve městech, základní pojmy, jednotlivé subsystémy veřejné osobní dopravy a popis dopravních prostředků. V následující kapitole jsou teoretické poznatky aplikovány na veřejnou dopravu v Tokiu. Je zde popsáno samotné Tokio, jeho infrastruktura a fungování veřejné dopravy. Hlavní důraz je kladen na dopravní prostředky, jejich linky a provozovatele. Třetí kapitola definuje odlišnosti systémů veřejné dopravy Tokia a Prahy a navrhuje možná řešení pro zlepšení veřejné dopravy v Praze na základě tokijské veřejné dopravy.
Klíčová slova: veřejná osobní doprava; tarifní systém; Tokio
Název práce: System of public transport in Tokyo
Autor(ka) práce: Bláha, Matouš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Sitora, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Public passenger transport is an important issue in every country and in every major city, as it strongly affects the lives of their inhabitants. It affects the appearance of cities, helps reduce environmental pollution and speeds up the journey around city. This bachelor thesis analyzes the system of public transport in the Japanese capital Tokyo. Thesis is divided into three main chapters. The first chapter focuses on urban transport, basic concepts, subsystems of public passenger transport and a description of means of transport. In the following chapter, the theoretical knowledge is applied to public transport in Tokyo. It describes the city of Tokyo itself, its infrastructure and the functioning of public transport. The main emphasis is on means of transport, their lines and operators. The third chapter defines the differences between the public transport systems of Tokyo and Prague and suggests possible solutions to improve public transport in Prague based on Tokyo public transport.
Klíčová slova: fare system; public transport; Tokyo

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2021
Datum podání práce: 14. 5. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76246/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: