Výběrové zkreslení a důkaz z finančního trhu

Název práce: Sample selection bias and the evidence from a financial market
Autor(ka) práce: Komárek, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Miklánek, Tomáš
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis is to introduce the methodology and several approaches previously used to account for the sample selection bias. The focus of the thesis is primarily on the consumer lending where the selection bias is unavoidable. Financial data about consumers are provided by a Czech commercial bank. The data are split into rejected and accepted accounts which is a source of the selection bias. Reject inference is a method to exploit the information about the rejected accounts to improve the predictive performance and remove the selection bias. The methods used for the analysis are fuzzy augmentation, Heckman’s two stage correction, parceling, augmentation (reweighting) and reclassification. First, an application scorecard is developed using the known observations. The reject inference models are fitted on the through the door population. Results show that only Heckman’s two step correction method is giving satisfactory results and that a modest improvement in the scorecard is possible.
Klíčová slova: Selection bias; application scorecard; reject inference
Název práce: Výběrové zkreslení a důkaz z finančního trhu
Autor(ka) práce: Komárek, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Miklánek, Tomáš
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je představit metodiku a několik běžně používaných přístupů k zohlednění výběrového zkreslení. Práce se zaměřuje především na spotřebitelské půjčky, u nichž existuje nevyhnutelné zkreslení výběru. Finanční data o spotřebitelích jsou poskytnuty jednou z českých komerčních bank. Data jsou rozdělena na odmítnuté a přijaté účty, což je zdrojem zkreslení výběru. Reject inference je metoda, která využívá informace o odmítnutých účtech ke zlepšení prediktivních vlastností modelu a odstranění zkreslení výběru. Metody použité pro analýzu jsou fuzzy augmentace, Heckmanova dvoustupňová korekce, parceling, augmentace (reweighting) a reklasifikace. Nejprve se na základě známých údajů vyvine aplikační karta. Modely pro reject inference jsou odhadnuty na pozorovaných i nepozorovaných datech. Výsledky ukazují, že pouze Heckmanova dvou kroková korekce poskytuje uspokojivé výsledky a že je možné mírné zlepšení v síle skóringového modelu.
Klíčová slova: Výběrové zkreslení; aplikační skórkarta; reklasifikace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2020
Datum podání práce: 14. 5. 2021
Datum obhajoby: 24. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74364/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: