Behaviorální přístup k daňovým únikům ve vybraných evropských zemích

Název práce: Behavioural Approach to Tax Evasion in Selected European Countries
Autor(ka) práce: Jalakšová, Paulína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Klazar, Stanislav
Oponenti práce: Finardi, Savina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Battling tax evasion is one of the most important issues in tax policy on the EU level. Additionally, behavioural approach has been proven useful when applied on various areas of the economy. Despite these facts, it has rarely been used in the context of tax compliance, especially in the EU. This thesis tries to provide more insight into the area by observing the relation of social norms and the levels of tax evasion in selected EU countries and it manages to prove that the relation indeed exists. Moreover, part of the research is dedicated to the effect of mindset priming especially on the perception of corruption and attitudes towards cheating on taxes. Data was collected using a questionnaire and several statistical methods were applied to conduct proper analysis including descriptive statistics, the Chi-squared and the Mann-Whitney U test, and logistic regression in the STATA programme. The results suggest that EU interventions focusing on social norms on tax compliance could be an efficient tool in decreasing the significance of the tax evasion issue.
Klíčová slova: Social norms; Behavioural economics; Tax evasion
Název práce: Behaviorální přístup k daňovým únikům ve vybraných evropských zemích
Autor(ka) práce: Jalakšová, Paulína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Klazar, Stanislav
Oponenti práce: Finardi, Savina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Boj proti daňovým únikům je jednou z nejdůležitějších otázek daňové politiky na úrovni EU. Bylo již dokázáno, že behaviorální přístup je užitečný při aplikaci na různé oblasti ekonomiky. Navzdory těmto skutečnostem se zřídka používá v souvislosti s dodržováním daňových předpisů, zejména v EU. Tato práce poskytuje více vhledu do této oblasti sledováním vztahu sociálních norem a úrovně daňových úniků ve vybraných zemích EU a dokazuje, že tento vztah skutečně existuje. Část výzkumu je navíc věnována vlivu priming-u zejména na vnímání korupce a postojů k podvádění při daních. Data byla shromážděna pomocí dotazníku a pro provedení správné analýzy bylo použito několik statistických metod, včetně popisné statistiky, Chi-kvadrát a Mann-Whitneyho U testu a logistické regrese v programu STATA. Výsledky naznačují, že intervence EU zaměřené na sociální normy týkající se dodržování daňových předpisů by mohly být účinným nástrojem ke snížení rozsahu problému daňových úniků.
Klíčová slova: Sociální normy; Daňové úniky; Behaviorální ekonomie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 10. 2020
Datum podání práce: 17. 5. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74945/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: