Daňové zatížení zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných v České republice

Název práce: Daňové zatížení zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných v České republice
Autor(ka) práce: Schůtová, Ludmila
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tepperová, Jana
Oponenti práce: Friedrich, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce je kvantifikace dopadu novely zákona o daních z příjmů pro rok 2021 na daňové zatížení závislé a samostatné činnosti, a na rozdíl mezi daňovým zatížením těchto činností. Teoretická část diplomové práce se věnuje zejména legislativní úpravě zdanění zkoumaných činností v roce 2020 a 2021, díky čemuž slouží jako východisko praktické části, ve které je prostřednictvím metody modelových poplatníků a ukazatele průměrné sazby daně provedena komparativní analýza daňového zatížení zkoumaných činností v roce 2020 a 2021. Výsledky ukazují, že zatímco v případě závislé činnosti vedly změny vyvolané touto novelou k významnému poklesu daňového zatížení, v případě samostatné činnosti vedly pouze k mírnému, přičemž v nejvyšších příjmových skupinách došlo k mírnému nárůstu daňového zatížení. Dopad na rozdíl mezi daňovým zatížením zkoumaných činností byl proto taktéž významný.
Klíčová slova: osoby samostatně výdělečně činné; daň z příjmů fyzických osob; pojistné sociálního pojištění; zaměstnanci; daňové zatížení
Název práce: Tax burden of employees and self-employed persons in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Schůtová, Ludmila
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tepperová, Jana
Oponenti práce: Friedrich, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of the master’s thesis is the quantification of the impact of the amendment to the Income Tax Act 2021 on the tax burden of employment and self-employment activity, and on the difference between the tax burden imposed on these activities. The theoretical part of the master thesis mainly deals with the legislative regulation of the taxation of examined activities in the year 2020 and 2021. Hence, it serves as a starting point for the practical part in which a comparative analysis of the tax burden of examined activities in the year 2020 and 2021 is carried out using the model taxpayers method and the average tax rate indicator. The results show that while in the case of employment activity the changes brought about by this amendment led to a significant decrease in the tax burden, in the case of self-employment activity they led to an insignificant decrease in the tax burden. However, in the highest income groups there was a minor increase in the tax burden. The impact on the difference between the tax burden of the examined activities was therefore also significant.
Klíčová slova: tax burden; personal income tax; social security insurance; self-employed; employees

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 10. 2020
Datum podání práce: 18. 5. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74798/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: