Dlouhodobá aktiva držená k prodeji v účetních závěrkách

Název práce: Dlouhodobá aktiva držená k prodeji v účetních závěrkách
Autor(ka) práce: Fridrichová, Helena
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vašek, Libor
Oponenti práce: Pospíšil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V bakalářské práci se zabývám porovnáním přístupů IFRS a českého účetnictví v oblasti dlouhodobých aktiv určených k prodeji. V teoretické části popisuji nejdříve historii a cíle mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), související koncepční rámec a obecně metodiku oceňování. Dále v teoretické části práce rozebírám problematiku dlouhodobých aktiv určených k prodeji, jejich definici, kritéria pro klasifikaci, vykazování a zveřejňování v účetních závěrkách, a také se znovu podrobněji věnuji oceňování podle standardu IFRS 5, který tuto oblast upravuje. Poslední část teoretické práce jsem zaměřila na rozbor české legislativy s ohledem na oblast dlouhodobých aktiv určených k prodeji. V praktické části práce se pak zaobírám analýzou účetních závěrek několika společností vykazujících podle pravidel IFRS a jedné účetní závěrky sestavené podle českých účetních předpisů. Výsledky této analýzy poté používám pro porovnání přístupů IFRS a české legislativy, a vyvozuji závěry ohledně výhod a užitečnosti informací vyplývající z požadavků IFRS 5.
Klíčová slova: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví; IFRS; dlouhodobá aktiva určená k prodeji; účetní závěrka
Název práce: Non-current Assets Held for Sale in Financial Statements
Autor(ka) práce: Fridrichová, Helena
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vašek, Libor
Oponenti práce: Pospíšil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In my bachelor thesis I deal with the comparison of IFRS and Czech accounting approaches in the field of non-current assets held for sale. In the theoretical part, I first describe the history and objectives of International Financial Reporting Standards (IFRS), the related conceptual framework and valuation methodology in general. Furthermore, in the theoretical part of the thesis I analyze the issue of non-current assets held for sale, their definition, criteria for classification, reporting and disclosure in financial statements, and I also go into valuation according to IFRS 5 in more detail. The last part of the theoretical work I focused on the analysis of Czech legislation with regard to the area of non-current assets held for sale. In the practical part of the thesis I deal with the analysis of financial statements of several companies reporting according to IFRS rules and one financial statement prepared according to Czech accounting regulations. I then use the results of this analysis to compare the approaches of IFRS and Czech legislation, and draw conclusions about the benefits and usefulness of information arising from the requirements of IFRS 5.
Klíčová slova: International Financial Reporting Standards ; IFRS; Non-current Assets Held for Sale ; Financial Statements

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 2. 2021
Datum podání práce: 21. 5. 2021
Datum obhajoby: 14. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76085/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: