Analýza a návrh optimalizace reportingu o udržitelném rozvoji na příkladu konkrétní organizace

Název práce: Analýza a návrh optimalizace reportingu o udržitelném rozvoji na příkladu konkrétní organizace
Autor(ka) práce: Machačová, Iva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Petera, Petr
Oponenti práce: Wagner, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Význam nefinančních informací ve výkazech společností stále roste. Přesto však zůstávají sektory, ve kterých reportování o udržitelnosti není samozřejmostí a představuje prostor pro další růst. Jedním z nich je například sektor zdravotnických služeb. Tato diplomová práce se zabývá reportingem nefinančních informací v konkrétní organizaci, operující ve zdravotnickém sektoru. Hlavním cílem této práce je navrhnout optimalizační řešení pro nastavení interních politik a řídících systémů ve vybrané společnosti souvisejících s reportingem o udržitelném rozvoji. V první části práce jsou popsána teoretická východiska udržitelného rozvoje, jeho řízení ve společnosti, a zejména reportingu nefinančních informací. V analytické části je realizována obsahová analýza reportů o udržitelnosti vybraných společností ze sektoru zdravotnických služeb, sestavených dle standardů GRI. Dále je provedena analýza reportingové situace ve vybrané společnosti prostřednictvím dvou rozhovorů s řídícími pracovníky společnosti. Na základě výsledků těchto analýz jsou následně formulovány optimalizační návrhy pro nastavení interních politik a řídících systémů v souvislosti s reportingem o udržitelném rozvoji. Tyto návrhy reflektují nejen požadavky vybrané společnosti, ale i požadavky nejlepší oborové praxe.
Klíčová slova: sektor zdravotnických služeb; společenská odpovědnost; Global Reporting Initiative; udržitelný rozvoj; reporting nefinančních informací
Název práce: Analysis and optimization of sustainability reporting in the case of a specific organization
Autor(ka) práce: Machačová, Iva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Petera, Petr
Oponenti práce: Wagner, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The importance of non-financial reporting is constantly increasing. However, there are still sectors where sustainability reporting is not a matter of course and where there is still a room for potential growth. One of them is the sector of medical services. This diploma thesis deals with the reporting of non-financial information in the specific organization operating in the health sector. The main aim of this thesis is to propose optimization solutions for implementing internal policies and management systems in the selected company in the context of sustainability reporting. The first part of the thesis describes the theoretical background of sustainable development, its management in the company, and particularly the reporting of non-financial information. In the analytical part, a content analysis of sustainability reports of selected companies from the health sector, compiled in accordance with the GRI standards, is performed. In addition, an analysis of the reporting situation in the selected company is carried out by performing two interviews with the company executives. Based on the results of these analyses, optimization proposals are formulated for setting internal policies and management systems in relation to the sustainability reporting. These proposals not only reflect the requirements of the selected company, but also the requirements of the industry best practice.
Klíčová slova: sustainable development; non-financial reporting; health services sector; corporate responsibility; Global Reporting Initiative

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 11. 2020
Datum podání práce: 26. 5. 2021
Datum obhajoby: 24. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75207/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: